تمام مطالب برچسب : degree Abbreviation

مخخف مدارک دانشگاهی

مخخف مدارک دانشگاهی

مخفف مدارک دانشگاهی نگارش  افلیشن یا وابستگی سازمانی نویسندگان یک مقاله یکی از کارهای مهم در سابمیت مقاله به ژورنال های بین المللی است. بسیاری از ژورنال ها در فرمت تنظیم مقاله تاکید دارند که مدرک دانشگاهی نویسندگان به صورت مخفف ذکر شود لذا اطلاع از مخفف مدارک دانشگاهی می تواند شما را در نگارش صحیح افلیشن یاری رساند. از آنجایی که بسیاری از سوالات مخاطبان سایت ایران مشاور در زمینه نحوه نگارش مخفف مدارک دانشگاهی است ما در این پست سعی کردیم با جستجوهای مختلف در سایت های انگلیسی، استاندارد مناسبی برای نگارش مخفف مدارک دانشگاهی ارایه بدهیم. مطالب زیر برگرفته از سایت yourdictionary است که به صورت منسجم استاندارد بین المللی مدارک دانشگاهی را در سطوح مختلف طبقه بندی کرده […]