تمام مطالب برچسب : مخفف مدارک

مخخف مدارک دانشگاهی

مخخف مدارک دانشگاهی

مخفف مدارک دانشگاهی نگارش  افلیشن یا وابستگی سازمانی نویسندگان یک مقاله یکی از کارهای مهم در سابمیت مقاله به ژورنال های بین المللی است. بسیاری از ژورنال ها در فرمت تنظیم مقاله تاکید دارند که مدرک دانشگاهی نویسندگان به صورت مخفف ذکر شود لذا اطلاع از مخفف مدارک دانشگاهی می تواند شما را در نگارش صحیح افلیشن یاری رساند. از آنجایی که بسیاری از سوالات مخاطبان سایت ایران مشاور در زمینه نحوه نگارش مخفف مدارک دانشگاهی است ما در این پست سعی کردیم با جستجوهای مختلف در سایت های انگلیسی، استاندارد مناسبی برای نگارش مخفف مدارک دانشگاهی ارایه بدهیم. مطالب زیر برگرفته از سایت yourdictionary است که به صورت منسجم استاندارد بین المللی مدارک دانشگاهی را در سطوح مختلف طبقه بندی کرده […]