تحلیل اماری با SPSS

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS

نرم افزار SPSS به منظور تجزیه و تحلیل داده ها تدوین شده است SPSS. مخفف کلمه

 (Statistical package for social science) به معنای «بسته آماری برای علوم اجتماعی» است.

SPSS یک تجزیه کننده جامع و انعطاف پذیر آماری و یک سیستم مدیریت داده است SPSS. می تواند داده ها را تقریباً از همه انواع فایل ها بگیرد و از آنها در تولید گزارش های جدول بندی شده ،نقشه ها ،نقشه پخش/ توزیع و روند/ توسعه ،آمارهای توصیفی و تجزیه و تحلیل آماری جریان پیچیده و رفتار مرکب داده ها … استفاده کند.

SPSS، یک برنامه کاربردی ست که تجزیه و تحلیل های آماری را برای همه سطوح از کاربران بیش از پیش شهودی میسازد ، بوجود میآورد. فهرست های ساده و انتخاب کادرهای گفتگو آنرا قادر میسازد تا تجزیه و تحلیل های مرکب و مخلوط را بدون نوشتن حتی یک خط قواعد دستوری ، بوجود آورد. ویراستار داده های ساختاری SPSS مانند یک صفحه گسترده ی ساده و کارآمد سودمندی هائی جهت وارد کردن داده ها و به اشتراک گذاشتن فایل های داده های شغلی ،عرضه می کند. قصد مهم و کیفیت ارائه نقشه ها و طرح ها می توانند بوجود آمده و ویرایش شوند. با استفاده از نظریه پرداز     SPSSشما می توانید داده های خروجی را با بیشترین انعطاف پذیری ارائه نمائید .

نرم افزار SPSS یک نرم افزار بسیار قدرتمند در زمینه آمار می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توان انواع آمار توصیفی و استنباطی را به انجام برساند. این نرم افزار برای افرادی که در حال انجام پایان نامه کارشناسی ارشد هستند علی الخصوص در رشته های علوم انسانی نظیر علوم اجتماعی ، آمار ، جغرافیا ، روانشناسی ، اقتصاد ، مدیریت و حتی در رشته های پزشکی و فنی مهندسی  بسیار مفید و حتی ضروری است.

در تحلیل داده ها با استفاده از SPSS، سه مرحلهٔ اساسی وجود دارد:

نخست باید داده‌های خام را وارد کنید و آن‌ها را در یک پرونده ذخیره نمایید.

دوم باید تحلیل مورد نیاز را برگزینید و آن را مشخص کنید.

سوم برونداد را وارسی کنید.

 قابلیت های نرم افزار SPSS :

تهیه خلاصه‌های آماری مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و …

انواع توابع ریاضی مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاریتم، توابع مثلثاتی و …

تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و …

انواع توزیع‌های آماری شامل توزیع‌های گسسته و پیوسته

تهیه انواع طرح‌های آماری

انجام آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آنالیز کوواریانس

تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی

ایجاد داده‌های تصادفی و پیوسته

محاسبه انواع آماره‌های توصیفی

انواع آزمون‌های مرتبط با مقایسه میانگین بین دو یا چند جامعه مستقل و وابسته

قابلیت مبادله اطلاعات با نرم‌افزارهای دیگر

برازش انواع مختلف رگرسیون

موسسه ایران مشاور آماده است  تا در اسرع وقت و با قیمت مناسب، با در اختیار داشتن اساتید مجرب، مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی، تحقیقات علمی و پروژه های پژوهشگران و همچنین پردازش آماری داده ها و تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها با استفاده از انواع نرم افزارهای آماری (spss ،amos ،lisrel ،sas و…..) به  انجام برساند.

لطفا جهت سفارش کلیک کنید

ثبت-سفارش