روش فرا تحلیل

روش فرا تحلیل

فراتحلیل در آموزش انجام پایان نامه

ورود به عرصه فراتحلیل، گام نهادن به سرزمینی جدید در خانواده دانش است. اما فقر روش‌شناسی درست و علمی در این عرصه، تصویر مه‌آلودی را در مقابل پژوهشگران به نمایش می‌گذارد.ما در این مطلب شما را با این روش کاربردی آشنا خواهیم کرد.

روش  فرا تحلیل

انباشت دانش به مدد تکنولوژی کنونی بحرانی را ایجاد نموده است که این بحران عمدتاً حجم زیاد و پراکندگی بیش از حد انتشارات علمی، حتی در یک موضوع خاص و پرداختن به ابعاد گوناگون یک مسئله پژوهشی از منظرهای مختلف است . این بحران موجب دشواری یافتن دانش عینی و کاربردی از میان انبوه اطلاعات پژوهشی می شود و این درحالی است که هدف از پژوهش علمی حصول به دانش عینی و نتایج کاربردی از خلال همه این پژوهش هاست. برخی از پژوهشهای حوزه های مختلف علوم ممکن است اولاً فاقد اعتبار علمی باشند و حتی به عقیده برخی صاحبنظران، هیچ پژوهشی نیست که از هر جهت معتبر باشد ثانیاً بسیاری از پژوهش ها چنان گزارش شده و می شوند که قابلیت تعمیم پذیری و تکرار آنها عملاً ممکن نباشد. گاهی پژوهشگران روش ها و یافته های خود را آن قدر کم مایه و بدون ساختار گزارش می کنند که خواننده قادر به قضاوت درباره کفایت یا بی کفایتی این روش ها و معتبر یا نامعتبر بودن یافته ها نیست. به علاوه، تفاوت در کیفیت مطالعات، یکدست نبودن شیوه و رویکرد کار پژوهشی، تفاوت و حتی تناقض در یافته ها، انجام پژوهش های بسیار درباره یک مسئله پژوهشی، همه و همه بر این بحران دامن می زنند.

فراتحلیل به جای اعتماد بر آزمون های معناداری آماری، بر فاصله اطمینان اتکا دارد؛ زیرا استفاده از انواع آزمون های معناداری آماری در پژوهش های مختلف منجر به خطاهای جدی می شود. تفاوت در نتایج پژوهشها ممکن است تصادفی یا به علت بی دقتی روش های به کاررفته در پژوهش ها و یا تفاوت های سیستماتیک موجود در ویژگی های منحصربه فرد هر مطالعه باشد. فراتحلیل اشتباهات آماری را تصحیح و با بررسی نتایج پژوهش ها، برآوردی از روابط واقعی بین متغیرهای مستقل و وابسته را در جامعه آماری به دست می دهد.

تعریف روش فرا تحلیل

اصطلاح فراتحلیل را اولین بار گلاس (Glass) رئیس انجمن تحقیقات آموزشی امریکا در سال ۱۹۷۶ به کار برد. به منظور ارائه تعریفی از فرا تحلیل اجازه دهید عناصر تشکیل دهنده آن را مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل، عبارت است از شکستن کل به قسمت های مختلف به منظور تعیین ماهیت آن. این عمل در تحلیل آماری، با قرار دادن اجزاء در درون ترکیب ها برای نشان دادن عوامل مورد پژوهش انجام می شود. در روش فراتحلیل هر دو فعالیت به کار برده می شود: ابتدا از طریق شکستن اجزاء کل به ماوراء و فراتر از کل اولیه می رسیم و سپس تحلیل اولیه صورت می گیرد. سرانجام تحلیل ترکیب شده ثانویه اطلاعاتی را نشان می دهند که اطلاعات اولیه نشان نمی دهند، به عبارت دیگر در فراتحلیل ابتداء اطلاعات از منابع اولیه استخراج، سپس با یکدیگر ترکیب می شوند سرانجام یک کل جدید حاصل می شود.

فرا تحلیل روش مهارتی است که در آن از روش های آماری و ریاضی استفاده می شود و درباره کیفیت تحقیق پیش داوری نمی شود. در واقع فراتحلیل را می‌توان تحلیل تحلیل‌ها یا پژوهش کردن روی مجموعهٔ پژوهش‌ها تعریف کرد.

  برای انجام فرا تحلیل ابتدا باید حوزه ای انتخاب شود که نتایج مطالعات در آن حوزه دو پهلو و مشکوک باشد، سپس مراحل زیر به ترتیب پیگیری شود :

 • شناسایی نتایج پژوهش ها
 • ترکیب نتایج پژوهش های انتخاب شده و مقایسه آن ها با یکدیگر
 • ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا .

فرا تحلیل شکاف های موجود در پیشینه، در دانش و برخی موارد، ضعف های نظری را آشکار می کند و برای تعیین نقاط قوت تحقیق بینش کافی را ایجاد می کند .

کاربرد و هدف روش تحقیق فرا تحلیل

شواهد حاکی از آن است که فراتحلیل، روش پذیرفته‌شده‌ای است وکاربرد آن در علوم انسانی رو به فزونی می‌باشد. با توجه به اینکه تعداد پژوهشهای انجام شده در زمینه علوم انسانی قابل توجه می‌باشد ضروریست که با انجام پژوهش‌های فراتحلیل زمینه کاربست دقیق و علمی یافته‌ها را در جامعه فراهم آورد.

هدف از فراتحلیل این است که چگونه می توان نتایج پژوهش های انجام شده و نظریه های صورت بندی شده را درعمل به کار برد. رویکردی که با ادغام و ترکیب پژوهش ها تحت عنوان فراتحلیل توجه دارد، چیزی بیش از روش برای تحلیل داده ها نیست که در آن داده های متعلق به تجارب افراد به صورت کمی خلاصه می شود به عبارت دیگر فراتحلیل مهارتی است که در آن از روش های آماری و ریاضی استفاده می شود و دربارۀ کیفیت تحقیق پیش داوری نمی شود.

به طور ساده هدف روش فرا تحلیل نشان دادن شیوه تفکر در ترکیب پژوهش ها با استفاده از روش های آماری است. به عبارت دیگر فرا تحلیل روشی است که به کمک آن می توان تفاوت های موجود در پژوهش های انجام شده را استنتاج کرد و در دستیابی به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره مند شد.

ویژگی های فرا تحلیل

 ویژگی های اصلی فرا تحلیل را می توان به طور خالصه به شرح زیر بیان کرد:

 1. فرا تحلیل مفید به روش خاص آماری نیست؛ دارای ماهیت کمّی و چند روشی است.
 2. درباره کیفیت پژوهش های مورد بررسی، پیش داوری نمی کند.واحد تحلیل آن مطالعات انفرادی است که درباره موضوع انجام شده است.
 3. فرا تحلیل در حقیقت یک نوع ترکیب است نه تحلیل.
 4. فرا تحلیل را می توان به عنوان یک بازنگری در پیشینه پژوهش در نظر گرفت که مبتنی بر پارادایم تراکمی دانش است.
 5. فرا تحلیل در واقع تحلیل تحلیل هاست و نوعی ارزشیابی ارزشیابی ها، یعنی نوعی فرا ارزشیابی محسوب می شود.
 6. فرا تحلیل نوعی تحلیل ثانویه است. یعنی ترکیب کمی نتایج مطالعات بدون توجه به داده های اصلی

مراحل اجرای روش فراتحلیل

برای اجرای روش فراتحلیل ابتدا حوزه ای را انتخاب کنید که نتایج پژوهش های انجام شده در آن حوزه دو پهلو و یا مشتبه کننده باشد. سپس مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

 • شناسائی منابع و ارزش یابی نتایج پژوهش ها

پژوهشگری که قصد اجرای فراتحلیل را دارد ابتدا باید پژوهش هایی تا کنون در زمینه موضوع مورد پژوهش او انجام شده است، شناسائی و مطالعه نماید. منابع به دو دسته منابع مقدماتی و اصلی تقسیم می شوند. منابع مقدماتی، منابعی هستند که به کمک آنها پژوهش مورد نظر ما به صورت کامل در آن درج شده است.

 • ترکیب و تلخیص نتایج پژوهش های انتخاب شده و مقایسه آنها با یکدیگر

پس از شناسائی پژوهش هائی که قصد داریم در فراتحلیل از آنها استفاده نمائیم تصمیم در مورد اینکه از هر منبعی چه اطلاعاتی باید استخراج و ثبت شود دارای اهمیت است. برای هر پژوهش دو مطلب یکی سطح معناداری (significant Level) و دیگر اندازه اثر (Effect size) باید استخراج و ثبت شوند. چنانچه این اطلاعات در گزارش پژوهش موجود نباشد فراتحلیل گر باید با توجه به حجم نمونه آنها را برآورد کند. استخراج سایر اطلاعات از پژوهش های شناسائی شده تابع هدف فراتحلیل گر است.

 • ارزش یابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا

در این ارزش یابی فراتحلیل گر باید تعیین کند آیا پژوهشگر کلیه مراحل پژوهشی را مطابق با اصول روش شناسی انجام داده یا خیر این معیار برای کلیه پژوهشها اعم ازقوی، ضعیف باید به کار برده شود. پس از انجام این عمل فراتحلیل گر باید تعیین کند که قصد دارد از هر پژوهش چقدر استفاده کند. به عبارت دیگر در این مرحله باید به پژوهش های انتخاب شده وزن داده شود و ارزش یابی کیفیت براساس وزن با ضریب داده شده انجام شود. به منظور جلوگیری از هر نوع سوگیری در وزن دادن، این عمل توسط چند نفر انجام شود. به این ترتیب که پرسش نامه ای ساخته می شود که در آن از داوران خواسته می شود هر یک از فعالیت های پژوهشی انجام شده را بر روی مقیاسی که دارای صفر تا…… ۷ نمره است ارزش یابی کنند.

مزایای فرا تحلیل

 1. استفاده از پروتکل: در این روش به منظور اجتناب از سوگیری محقق در انتخاب تحقیقات از پروتکل استفاده می شود. پروتکل بیان می کند که کدام تحقیق با چه ویژگی هایی انتخاب یا از مسیر مطالعه کنار گذاشته شود
 2. آزمون ناهمگونی:برای شناسایی میزان هماهنگی منابع مورد مطالعه آزمون ناهمگونی انجام می شود. زیرا تغییر پذیری بین مطالعات ممکن است به دلیل واریانس تصادفی باشد.
 3. محاسبه اندازه اثر:در فرا تحلیل یک اندازه اثر کلی برای هر مطالعه محاسبه می شود.
 4. قدرت آماری و دقت: در مقایسه با تحقیقات مستقل، فرا تحلیل از قدرت آزمون آماری بالایی بر خوردار است و فاصله اطمینان آن نیز دارای دقت بالایی است.
 5. تعمیم پذیری بالا: به دلیل این که نتایج فرا تحلیل منعکس کننده طیف وسیعی از ویژگی های پژوهشی است، در مقایسه با تحقیقات مستقل نتایج حاصل از آن از تعمیم پذیری بالایی بر خوردار است.
 6. پاسخ گویی: این روش به دنبال پاسخ به سوالاتی است که به تنهایی از طریق نتایج تحقیقات مستقل قابل پاسخ گویی نیست.هم چنین در صدد حل تناقضاتی است که از نتایج تحقیقات قبلی به دست آمده است.
 7. فرضیه سازی: فرا تحلیل به دنبال شناسایی متغیرهای میانجی و ایجاد فرضیه های علمی جدید است.

معایب روش فرا تحلیل

۱- ساده کردن بیش از حد نتایج حوزه تحقیقی خاص.

۲- ترکیب کردن مطالعات گوناگون و غیر مشابه که به قضیه سیب و پرتقال مشهور است.

۳- استفاده از مجموعه محدود و ناکافی مطالعات در یک موضوع خاص.

۴- پیچیدگی تنظیم سیستم کدگذاری.

آکادمی علمی پژوهشی ایران مشاور یکی از اولین مراکز علمی پژوهشی به عنوان یک موسسه خدماتی پژوهشی با هدف ارتقای کیفیت پژوهش های دانشگاهی آغاز به فعالیت نموده است. هدف ایران مشاور بالا بردن سطح علمی دانش پژوهان مبتنی بر آموزش و مشاوره می باشد. ایران مشاور از ابتدا با استقبال گسترده و بی نظیر دانشجویان و پژوهشگران در مقاطع ارشد و دکتری مواجه گردیده است. ما با همکاری بهترین پژوهشگران کشور در تمامی رشته و گرایش ها آمادگی ارائه مشاوره و آموزش به شما دانشجویان عزیز هستیم.

(لطفا حیطه یا حیطه های پژوهشی مورد علاقه خود را در کادر فوق مشخص فرمایید.)

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 30 MB لطفا در صورت ضرورت، فایل های مورد نیاز را از بخش روبه رو آپلود فرمایید.

لطفا صبر کنید

کانون متخصصان ایران مشاور با هدف آموزش تخصصی انجام پژوهش در سطوح آموزش عالی شکل گرفته است. این مرکز در راستای تقویت بنیه علمی کشور با نیازسنجی از جامعه علمی اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه، مدیریت زمان انجام پایان نامه دکتری، تحلیل آماری و شبیه سازی، تکنیک ها و فرایند بررسی اعتبار مجلات علمی پژوهشی و ISI ، شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، اصول و تکنیک های سابمیت مقاله به ژورنال های خارجی، پیگیری و چاپ فوری مقالات ISI و ISC و همچنین اصلاح و ویرایش مقالات ISI می نماید.جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس های موسسه یا کانال تلگرامی با ما در ارتباط باشید. از اینکه پاسخگویی سوالات شما باشیم بسیار خرسندیم.

جهت مشاوره با تلگرام همین الان کلیک کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۶۹۱

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.