دپارتمان علوم پایه
آنلاین درخدمیتم پشتیبانی تلگرامی

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم پایه

مشاوره، همکاری و انجام  پروپوزال و پایان نامه همه رشته ها و گرایش های دپارتمان علوم پایه شامل:

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  ژئوفیزیک و هواشناسی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زیست شناسی سلولی و مولکولی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زیست شناسی گیاهی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زیست شناسی جانوری(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زیست شناسی دریا(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زمین شناسی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  محیط زیست(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  تاریخ و فلسفه علم(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  علوم کامپیوتر(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  فیزیک(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  فوتونیک(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  شیمی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  آمار(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  ریاضی(تمام گرایش ها)

 

لطفا جهت سفارش کلیک کنید

ثبت-سفارش