پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد

پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد

پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد

ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد است، پرسشنامه در قالب ۳۳ سؤال با مقیاس رتبه‌‌ای تنظیم شده که در مقیاس لیکرت طیف ۱ تا ۴را در بر می‌گیرد. کمترین مقدارعددی ۱و بیشترین مقدار عدد ۴ در نظر گرفته شد. مؤلفه‌های این پرسشنامه عبارتند از: آموزش شغلی، غنی سازی شغلی، تفویض اختیار، انگیزه‌های فردی، سبک مدیریت مشارکتی و نگرش شغلی است. از کارکنان خواسته شده پس از مطالعه هر سؤال نظرشان را در مورد آن مشخص نمایند.

آموزش شغلی: منظور از آموزش شغلی نمره‌‌ای است که کارکنان مرتبط با موضوع پژوهش از سوال ۱تا۴ پرسشنامه کسب می‌کنند.

غنی سازی شغل: منظور از آموزش شغلی نمره‌‌ای است که کارکنان مرتبط با موضوع پژوهش از سوال ۵تا۹ پرسشنامه کسب می‌کنند.

تفویض اختیار: منظور از آموزش شغلی نمره‌‌ای است که کارکنان مرتبط با موضوع پژوهش از سوال ۱۰تا۱۴ پرسشنامه کسب می‌کنند.

انگیزه‌‌‌های فردی: منظور از آموزش شغلی نمره‌‌ای است که کارکنان مرتبط با موضوع پژوهش از سوال۱۵تا۱۹ پرسشنامه کسب می‌کنند.

سبک مدیریت مشارکتی: منظور از آموزش شغلی نمره‌‌ای است که کارکنان مرتبط با موضوع پژوهش از سوال ۲۰تا۲۵ پرسشنامه کسب می‌کنند.

نگرش شغلی: منظور از آموزش شغلی نمره‌‌ای است که کارکنان مرتبط با موضوع پژوهش از سوال ۲۶تا۳۳ پرسشنامه کسب می‌کنند.

پایایی پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد

یکی از روش‌های محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول آلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار‌اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را‌اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود (سرمد، بازرگان، حجازی، ۱۳۸۱: ۱۶۹). آلفای کرونباخ بین صفر تا یک متغیر است، هر چه به یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد مقیاس بیشتر است.

نتیجه قابلیت اعتماد سازه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ

  • سازه آموزش شغلی

جدول ۱-۳- آلفای کرونباخ سازه آموزش شغلی
آلفای کرونباخ تعداد سئوالات
۸۵۰٫ ۴
جدول ۲-۳-آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه آموزش شغلی
آلفای کرونباخ اگر سئوال حذف شود همبستگی کل با سازه واریانس سازه اگر سئوال حذف شود میانگین سازه اگر سئوال حذف گردد سئوالات
۸۲۴٫ ۶۵۷٫ ۳٫۵۵۸ ۹٫۷۶ برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت موجب افزایش عملکرد می‌شود
۷۸۵٫ ۷۴۴٫ ۳٫۱۲۴ ۹٫۸۸ برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت موجب مرتفع شدن نیازهای آموزش شغلی می‌شود
۷۸۷٫ ۷۳۹٫ ۳٫۱۴۵ ۹٫۹۵ برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت موجب افزایش خلاقیت می‌شود
۸۳۸٫ ۶۳۱٫ ۳٫۱۵۵ ۱۰٫۱۱ برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت موجب افزایش رضایت مدیر از عملکرد می‌شود

جدول ابتدایی نشان می‌دهند که میزان آلفای کرونباخ برای ۴ سئوال مورد نظر ۸۵۰٫ می‌باشد که میزان آن قابل قبول می‌باشد. جدول دوم نیز این امر را تأیید می‌کند زیرا اگر هر یک از سئوالات مورد نظر حذف گردند آلفای کرونباخ پایین می‌آید.

۲- سازه غنی سازی شغل

جدول ۳-۳-آلفای کرونباخ سازه غنی سازی شغل
آلفای کرونباخ تعداد سئوالات
۶۵۶٫ ۵
آلفای کرونباخ اگر سئوال حذف شود واریانس سازه اگر سئوال حذف شود واریانس سازه اگر سئوال حذف شود میانگین سازه اگر سئوال حذف گردد سئوالات
۶۵۴٫ ۴٫۱۰۹ ۴٫۱۰۹ ۱۲٫۵۳ شغلتان نیازمند کسب مهارتهای مختلف برای افزایش عملکرد است
۵۹۵٫ ۳٫۹۳۹ ۳٫۹۳۹ ۱۲٫۵۹ شغل و وظایف کاریتان برای شما قابل فهم و موجب افزایش عملکرد می‌شود
۵۷۵٫ ۳٫۰۴۰ ۳٫۰۴۰ ۱۳٫۰۲ در انجام وظایف کاری خود آزادی عمل دارید که موجب افزایش عملکرد شود
۶۰۶٫ ۳٫۶۳۸ ۳٫۶۳۸ ۱۲٫۹۳ وظایف کاری شما بر مشاغل دیگر محل کارتان در افزایش عملکرد تاثیر گذار است
۵۶۸٫ ۳٫۴۲۹ ۳٫۴۲۹ ۱۲٫۸۶ شغلتان برای شما اطلاعات مستقیم در مورد عملکردتان ارائه می‌دهد

جدول ابتدایی نشان می‌دهند که میزان آلفای کرونباخ برای ۵ سئوال مورد نظر ۶۵۶٫ می‌باشد که میزان آن قابل قبول می‌باشد. جدول دوم نیز این امر را تأیید می‌کند زیرا اگر هر یک از سئوالات مورد نظر حذف گردند آلفای کرونباخ پایین می‌آید.

۳- سازه تفویض اختیار

جدول ۵-۳-آلفای کرونباخ تفویض اختیار
آلفای کرونباخ تعداد سئوالات
۶۶۲٫ ۵
جدول ۶-۳-آزمون برآورد هماهنگی سئوالات تفویض اختیار
آلفای کرونباخ اگر سئوال حذف شود همبستگی کل با سازه واریانس سازه اگر سئوال حذف شود میانگین سازه اگر سئوال حذف گردد سئوالات
۶۲۷٫ ۳۷۸٫ ۳٫۸۸۳ ۱۲٫۷۶ تفویض اختیار موجب افزایش عملکرد می‌شود
۶۶۲٫ ۳۴۵٫ ۳٫۴۳۴ ۱۳٫۳۷ مدیر سازمان بخشی از وظایف خود را به شما واگذار کرده است
۶۳۵٫ ۳۵۹٫ ۳٫۹۴۹ ۱۳٫۰۳ تفویض اختیار در راستای وظایف شغلتان بوده و موجب افزایش عملکرد می‌شود
۵۱۲٫ ۶۳۹٫ ۳٫۴۲۱ ۱۲٫۸۳ تفویض اختیار موجب ایجاد انگیزش کارکنان و افزایش عملکرد می‌شود
۶۱۱٫ ۴۲۲٫ ۳٫۹۷۴ ۱۲٫۹۲ تفویض اختیار موجب انتقال دانش و افزایش عملکرد می‌شود

جدول ابتدایی نشان می‌دهند که میزان آلفای کرونباخ برای ۵ سئوال مورد نظر ۶۶۲٫ می‌باشد که میزان آن قابل قبول می‌باشد. جدول دوم نیز این امر را تأیید می‌کند زیرا اگر هر یک از سئوالات مورد نظر حذف گردند آلفای کرونباخ پایین می‌آید.

 

۴- سازه انگیزه‌های فردی

جدول ۷-۳-آلفای کرونباخ سازه انگیزه‌های فردی
آلفای کرونباخ تعداد سئوالات
۸۶۲٫ ۶
جدول ۸-۳-آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه انگیزه‌های فردی
آلفای کرونباخ اگر سئوال حذف شود همبستگی کل با سازه واریانس سازه اگر سئوال حذف شود میانگین سازه اگر سئوال حذف گردد سئوالات
۸۳۹٫ ۶۵۹٫ ۱۳٫۲۲۰ ۱۳٫۵۵ شمابه شغلتان علاقه مند هستید
۸۵۱٫ ۵۸۶٫ ۱۳٫۲۴۲ ۱۳٫۹۷ شغلتان نیازهای مادی شما را برآورده می‌کند
۸۱۱٫ ۸۰۲٫ ۱۱٫۸۳۶ ۱۳٫۸۹ شغلتان متناسب نوع تیپ شخصیتی شماست
۸۵۶٫ ۵۶۲٫ ۱۳٫۱۰۹ ۱۴٫۰۴ امکان ارتقای شغلی برای شما فراهم می‌باشد
۸۳۴٫ ۶۸۲٫ ۱۲٫۶۴۰ ۱۴٫۱۹ شرایط محیطی برای انجام کارتان مطلوب است
۸۴۰٫ ۶۴۹٫ ۱۲٫۶۰۰ ۱۴٫۱۶ شغلتان در جامعه مورد عزت و احترام واقع می شود

جدول ابتدایی نشان می‌دهند که میزان آلفای کرونباخ برای ۶ سئوال مورد نظر ۸۶۲٫ می‌باشد که میزان آن قابل قبول می‌باشد. جدول دوم نیز این امر را تأیید می‌کند زیرا اگر هر یک از سئوالات مورد نظر حذف گردند آلفای کرونباخ پایین می‌آید.

۵- سازه سبک مدیریت مشارکتی

 

جدول ۹-۳- آلفای کرونباخ سازه سبک مدیریت مشارکتی
آلفای کرونباخ تعداد سئوالات
۵۳۳٫ ۴
جدول ۱۰-۳-آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه سبک مدیریت مشارکتی
آلفای کرونباخ اگر سئوال حذف شود همبستگی کل با سازه واریانس سازه اگر سئوال حذف شود میانگین سازه اگر سئوال حذف گردد سئوالات
۲۵۹٫ ۳۸۵٫ ۱٫۷۸۳ ۸٫۵۷ آیا مدیر نظرش رابا کارکنان در میان گذاشته و از واکنش آنها مطلع می‌شود
۰٫۰۳۹ ۶۴۳٫ ۱٫۷۲۶ ۸٫۴۷ آیا مدیر به بعضی از کارکنان تفویض اختیار می‌کند
۳۱۲٫ ۳۴۶٫ ۱٫۹۸۹ ۸٫۵۹ آیا مدیر در بعضی از کارها از قضاوت کارکنان استفاده می‌کند
۵۳۳٫ ۱۲۹٫ ۲٫۹۳۲ ۸٫۷۶ آیا مدیر راساً در مورد نوع کار و نحوه انجام آن تصمیم می‌گیرد

جدول ابتدایی نشان می‌دهند که میزان آلفای کرونباخ برای ۴ سئوال مورد نظر ۵۳۳٫ می‌باشد که میزان آن قابل قبول می‌باشد. جدول دوم نیز این امر را تأیید می‌کند زیرا اگر هر یک از سئوالات مورد نظر حذف گردند آلفای کرونباخ پایین می‌آید.

  • سازه نگرش شغلی

جدول ۱۱-۳-آلفای کرونباخ سازه نگرش شغلی

 

آلفای کرونباخ تعداد سئوالات
۷۱۶٫ ۹
آلفای کرونباخ اگر سئوال حذف شود همبستگی کل با سازه واریانس سازه اگر سئوال حذف شود میانگین سازه اگر سئوال حذف گردد سئوالات
۷۰۴٫ ۳۲۲٫ ۱۲٫۹۰۲ ۲۲٫۰۲ کارکردن در رده‌های پایین سازمان را برای خودقبول دارید
۶۶۲٫ ۵۴۴٫ ۱۲٫۰۱۳ ۲۱٫۷۱ اعتقاد در سازمان واگذاری حل مشکل به افرادی که با آن نزدیکترهستند صورت گرفته است
۶۴۸٫ ۶۰۸٫ ۱۱٫۵۲۷ ۲۱٫۹۰ ساختار سازمان به گونه‌ای طرح ریزی شده که کارکنان در می‌یابند می‌توانند با نگرش فردی به نتایج مورد نظرشان و انچه انحام دادنش لازم است کار کنند
۶۶۴٫ ۵۳۸٫ ۱۲٫۰۴۳ ۲۱٫۸۷ در سازمان واگذاری شغل به افراد و عدم ایجاد مانع به منظور اینکه بتوانند کارشان را انجام دهند صورت گرفته است
۶۷۰٫ ۵۰۷٫ ۱۲٫۲۴۴ ۲۱٫۸۹ در سازمان افزایش احساس مالکیت نسبت به کار سازمان ایجاد شده است
۷۱۶٫ ۰٫۰۶۲ ۱۵٫۱۴۷ ۲۲٫۱۱ در سازمان افراد با نگرش منفی کار می‌کنند
۷۱۳٫ ۱۵۱٫ ۱۵٫۸۸۵ ۲۱٫۳۴ برای کار در سازمان نگرش افراد تاثیر دارد
۶۵۲٫ ۵۹۶٫ ۱۱٫۷۴۲ ۲۱٫۴۵ در سازمان جلب اعتماد کارکنان به منظور انجام کارهای درست صورت گرفته است
۶۲۲٫ ۷۱۵٫ ۱۰٫۷۹۱ ۲۱٫۶۵ در سازمان کارکنان به طور مستمر برای دست یابی به سطح بالاتر از بهره‌وری با هم کار می‌کنند

جدول ابتدایی نشان می‌دهند که میزان آلفای کرونباخ برای ۹ سئوال مورد نظر ۷۱۶٫ می‌باشد که میزان آن قابل قبول می‌باشد. جدول دوم نیز این امر را تأیید می‌کند زیرا اگر هر یک از سئوالات مورد نظر حذف گردند آلفای کرونباخ پایین می‌آید.

جدول۱۳-۳-محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای سازه ای

سازه آلفای کرونباخ
آموزش شغلی ۸۸۲/۰
غنی سازی شغلی ۶۵۶/۰
تفویض اختیار ۶۶۲/۰
انگیزه‌های فردی ۸۶۲/۰
سبک مدیریت مشارکتی ۵۳۳/۰
نگرش شغلی ۷۱۶/۰

۳-۸ روایی پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد

برای تعیین روایی آزمون سنجش تأثیر روش‌های توانمندسازی بر عملکرد کارکنان از روایی ملاک استفاده شد. در این روش ملاک بررسی مؤلفه‌ها و پرسش‌هایی بودکه هر مؤلفه را می‌سنجید و اساتید و متخصصان مدیریت میزان مناسب بودن هر گزینه‌ای را با نمره‌ای مشخص می‌کردند که روایی از نظرآنان مناسب بود.

جنسیت:    مرد¨       زن                 ¨   سن:

مقطع تحصیلی: دیپلم و پایین‌تر¨          فوق دیپلم¨         لیسانس¨           فوق لیسانس و بالاتر¨

کاملا مخالفم مخالفم موافقم کاملا موافقم شرح سوال متغیر شغلی
۱-برگذاری دورهای آموزشی ضمن خدمت موجب افزایش عملکرد می‌شود؟  

آموزش شغلی

۲-برگذاری دوره‌‌‌های ضمن خدمت موجب مرتفع شدن نیازهای آموزشی شغلی می‌شود؟
۳-برگداری دوره‌‌‌های آموزشی ضمن خدمت موجب افزایش خلاقیت می‌شود؟
۴-برگذاری دوره‌‌‌های آموزشی ضمن خدمت موجب افزایش رضایت مدیر از عملکرد می‌شود؟
۵-شغلتان نیازمند کسب مهارتهای مختلف برای افزایش عملکرد است؟ (تنوع مهارتها)  

 

غنی سازی شغل

۶-شغل و وظایف کاریتان برای شنا قابل فهم و موجب افزایش عملکرد می‌شود؟
۷-در انجام وظایف کاری خود آزادی عمل دارید که موجب افزایش عملکرد می‌شود؟
۸-وظایف کاری شما بر مشاغل دیگرمحل کارتان در افزایش عملکرد تاثیر گذار است؟
۹-شغلتان برای شما اطلاعات مستقیم در مورد عملکردتان ارائه می‌دهد؟
۱۰-تفویض اختیار موجب افزایش عملکرد می‌شود؟  

 

تفویض اختیار

۱۱-مدیر سازمان بخشی از وظایف خود را به شما واگذار کرده است؟
۱۲-تفویض اختیار در راستای وظایف شغلتان بوده و موجب افزایش عملکرد می‌شود؟
۱۳-تفویض اختیار موجب ایجاد ایجاد انگیزش کارکنان و افزایش عملکرد می‌شود؟
۱۴-تفویض اختیار موجب انتقال دانش و افزایش عملکرد می‌شود؟
۱۵-شما به شغلتان علاقه مند هستید؟  

 

 

انگیزه‌‌‌های فردی

۱۶-شغلتلن نیازهای مادی شما را بر آورده می‌شازد؟
۱۷-شغلتان متناسب نوع (تیپ) شخصیتی شماست؟
۱۸-امکان ارتقای شغلی برای شما فراهم است؟
۱۹-شرایط محیطی برای انجام کارتان مطلوب است؟
۲۰-شغلتان در جامعه مورد عزت و احترام واقع می‌شود؟
۲۱-آیا مدیر نظرش را با کارکنان در میان گذاشته و از واکنش آن مطلع می‌شود؟  

سبک مدیریت مشارکتی

۲۲-آیا مدیر به بعضی از کارکنان، تفویض اختیار می‌کند؟
۲۳-آیا مدیر در بعضی از کارها از قضاوت کارکنان استفاده می‌کند؟
۲۴-آیا مدیر راسا در مورد نوع کار و نحوه انجام آن تصمیم می‌گیرد؟
۲۵-کارکردن در رده‌‌‌های پایین سازمان را برای خود قبول داری؟  

 

 

 

نگرش شغلی

۲۶-اعتقاد در سازمان، واگذاری حل مشکل به افرادی که با آن نزدیکترین صورت گرفته است؟
۲۷-ساختار سازمان به گونه‌‌ای طرح ریزی شده که کارکنان در می‌یابند می‌توانند با نگرش فردی به نتایج مورد نظرشان و آنچه انجام دادنش لازم است کار کنند؟
۲۸-در سازمان واگذاری شغل به افراد و عدم ایجاد مانع به منظور اینکه بتواند کارشان را انجام دهند صورت گرفته است؟
۲۹-در سازمان افزایش احساس مالکیت نسبت به کارکنان سازمان ایجاد شده است؟
۳۰-در سازمان افراد با نگرش منفی کار می‌کنند؟
۳۱-برای کار در سازمان نگرش افراد تاثیر دارد
۳۲-در سازمان جلب اعتماد کارکنان به منظور انجام کارهای درست گرفته است؟
۳۳-در سازمان کارکنان به طور مستمر برای دست یابی به سطح بالاتر از بهره‌‌وری با هم کار می‌کنند؟

 

منبع:      خداشاهی، علی اکبر (۱۳۹۰) بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A)، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بجنورد

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

اقدام خیرخواهانه در جهت حمایت از پژوهشگران و دانشجویان عزیز با به اشتراک گذاری رایگان پرسشنامه | سرور و پشتیبانی رایگان از ما؛ به اشتراک گذاری پرسشنامه رایگان از شما. کپی برداری از مطالب این سایت صرفا با ذکر لینک سایت مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را ذکر کنید.

اشتراک پرسشنامه های رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... پرسشنامه فوق به درخواست یکی از کاربران خوب سایت پست شده است. شما هم اگر پرسشنامه ای دارید که حس می کنید دوستانتان می توانند ازش استفاده کنند محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. شما هم به ما بپیوندید. از آنجایی که بسیاری از سایت ها به صورت غیر علمی اقدام به فروش پرسشنامه های می کنند که هیچ مالکیتی نسبت بدان ندارند و بسیاری از پژوهشگران را در جهت یافتن پرسشنامه دچار زحمت می سارند ما تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان، پرسشنامه های مختلف را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار دهیم.

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
اخلاق حرفه ای

اگر پرسشنامه ای دارای حق تالیف است و فکر می کنید به ناحق در این سایت به اشتراک عمومی گذاشته شده است لطفا مستندات لازم را جهت حذف آن از طریق لینک فوق به ما ارسال فرمایید تا در اسرع وقت اقدام شود. همچنین از کاربران محترم سایت تقاضا می شود به جهت رعایت اخلاق پژوهش حتما ارجاعات صحیح نسبت به سازندگان پرسشنامه داشته باشند. و من الله توفیق و علیه التکلان

جهت سفارش آموزش نگارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

کانون متخصصان ایران مشاور با هدف آموزش تخصصی انجام پژوهش در سطوح آموزش عالی شکل گرفته است. این مرکز در راستای تقویت بنیه علمی کشور با نیازسنجی از جامعه علمی اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه، مدیریت زمان انجام پایان نامه دکتری، تحلیل آماری و شبیه سازی، تکنیک ها و فرایند بررسی اعتبار مجلات علمی پژوهشی و ISI ، شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، اصول و تکنیک های سابمیت مقاله به ژورنال های خارجی، پیگیری و چاپ فوری مقالات ISI و ISC و همچنین اصلاح و ویرایش مقالات ISI می نماید.جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس های موسسه یا کانال تلگرامی با ما در ارتباط باشید. از اینکه پاسخگویی سوالات شما باشیم بسیار خرسندیم.

جهت مشاوره با تلگرام همین الان کلیک کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۶۴۸

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.