پرسشنامه رهبری چند عاملی(MLQ)

پرسشنامه رهبری چند عاملی(MLQ)

پرسشنامه رهبری چند عاملی(MLQ)

معرفی پرسش نامه و کاربرد آن

با تاکید بر دیدگاه دو مفهومی باس، پرسشنامه رهبری چند عاملی به شرح زیر طراحی گردید:

ابتدا از ۷۸ مدیر اجرایی خواسته شد تا ویژگی های یک رهبر را که تاثیر گذار بود را توصیف کنند و عاملی که برای نقش آنها اهمیت داشت را بیان کنند و نظرشان را در مورد چگونگی عمل بهترین رهبران در واداشتن دیگران به وظایف فراتر از علایق شخصی خود و صرفا به خاطر بهبود شرایط گروه بیان کنند. در این بررسی سوالاتی را نیز که از ادبیات گذشته در مورد رهبری فرهمند ارایه شده بود به پرسش ها افزوده شد. سپس با تاکید بر مباحث نظری در دسترس ۱۴۲ پرسش توسط ۱۱ خبره در زمینه عوامل رهبری تبدیلی و تبادلی مرتب شدند. روال اصلاح پرسش ها بدین طریق بود که یک پرسش صرفا در صورتی حفظ می گردید که حداقل ۸۰% افراد خبره درباره آن اتفاق نظر داشته باشند. در نهایت ۷۳ سوال بر اساس نظر افراد خبره مرتب شدند و توسط ۱۷۶ افسر نظامی ایالات متحده مورد ارزیابی قرار گرفت.

در نمونه نهایی کنونی ۴۵ سوال در پرسشنامه چند عملی گنجانده شد. این پرسش نامه دارای دو فرم مجزا است. در یک فرم آن کارکنان به ارزیابی یک مدیر می پردازند و در فرم دیگر هر مدیر عملکرد خود را ارزیابی می کند. این پرسشنامه حاوی سوالاتی در مورد ابعاد رهبری تبدیلی و تبادلی می باشد و این ابعاد نیز موارد زیر را در بر می گیرد. ابعاد رهبری تبدیلی عبارتند از:

نفوذ آرمانی: رفتارها و ویژگی هایی در رهبر که باعث می شود تا بعنوان سرمشق پیروان٫مورد تحسین ٫احترام و اعتماد قرارگیرد و پیروان رهبر را بعنوان فردی با قابلیت های فوق العاده,دارای پشتکار و اراده بدانند.(باس و ریگ گیو, ۲۰۰۶). رهبرانی که مورد احترام زیر دستانشان هستند. و نفوذ شگرفی در پیروان خود دارند.

انگیزش الهامی: ایجاد و بیان یک دیدگاه واقع بینانه, قابل اعتماد,جالب و جذاب از آینده سازمان(رابینز,۱۹۹۶,ترجمه پارسائیان و اعرابی,۱۳۸۶). رهبرانی که چشم اندازی قوی از آینده دارند و می توانند آن را به پیروان خود القا کنند.

تحریک عقلانی: ایجاد خلاقیت و نوآوری از طریق پرسش درباره مفروضه ها,طرح مسئله و انجام امور از طریق روش های نو(باس و ریگ گیو, ۲۰۰۶). رهبرانی که پیروان خود را در جهت زیر سوال بردن فرضیه ها ترغیب می کنند.

ملاحضه فردی: توجه رهبران به نیازهای هر پیرو برای دستیابی به موفقیت یا رشد با ایجاد فرصتهای جدید یادگیری و حمایت از آنان(باس و ریگ گیو, ۲۰۰۶). رهبرانی که بر افراد به عنوان یک فرد و نه یک عضو گروه برخورد می کنند.

ابعاد رهبری تعادلی عبارتند از:

پاداش اقتضایی : رهبر و پیرو برای آنچه که بایستی انجام شود و شرایط و کیفیت کار مورد نظر همچنین پاداش مورد نظر به توافق می رسند. (باس و ریگ گیو, ۲۰۰۶). رهبرانی که به مبادله منابع می پردازند.

مدیریت فعالیت – انتظار: رهبر وظایف لازم را برای تشخیص انحراف از استانداردها و خطاها انجام میدهد و بر زیردستان نظارت دارد. (باس و ریگ گیو, ۲۰۰۶). نظارت بر انحراف افراد از نقش ها و استاندارد ها و تصحیحی آنها.

مدیریت منفعل انتظار: رهبر به شکل غیر فعال منتظر می ماند تا انحراف از استانداردها و خطای در انجام وظایف پیروان رخ دهد سپس اقدام به اصلاح آنها می کند. (باس و ریگ گیو, ۲۰۰۶). عدم دخالت در امور مگر زمانی که استانداردها رعایت نشده باشند.

بی بند و باری: نوعی از رهبری است که در آن رهبر از تصمیم گیری خودداری و مسئولیت ها را واگذار می کند. (باس و ریگ گیو, ۲۰۰۶). عدم پذیرش مسولیت و عدم نمایل به تصمیم گیری.

در پرسشنامه فوق برای هرکدام از ابعاد یاد شده در زمینه تبدیلی ۴ سوال طراحی شده اما نفوذ آرمانی ۸ سوال را به خود اختصاص داده است.ضمنا نفوذ ارمانی به دو شکل اسنادی و رفتاری تفکیک شده و برای هر حیطه ۴ سوال طراحی شده است.

در زمینه رهبری تبدیلی برای هر عامل ۴ سوال طراحی شده و ۹ سوال باقی مانده نیز به بررسی اثر بخشی، خوشنودی شغلی و عملکرد بالا پرداخته است. در بین این سوالات ۲ سوال مربوط به اثر بخشی ، ۴ سوال مربوط به خشنودی شغلی و ۳ سوال نیز مربوط به عملکرد بالا می باشد.

روش نمره گذاری پرسشنامه رهبری چند عاملی(MLQ)

مقیاس به کار گرفته شده در این ابزار به شکل درجه بندی می باشد و به صورت زیر نمره گذاری می شود:

گزینه «مکررا اما نه همیشه» دارای امتیاز ۴ ، گزینه «اکثر اوقات» دارای امتیاز ۳ ، گزینه «بعضی اوقات» دارای امتیاز ۲، گزینه «هر از چندگاه» دارای امتیاز ۱ و گزینه«اصلا» دارای امتیاز صفر می باشد.

دامنه نمره گذاری در این پرسش نامه در دو بعد رهبری تبادلی و رهبری تبدیلی منظور می گردد. به طوری که سوالات مرتبط با رهبری تبدیلی را با یکدیگر جمع نموده و از سویی سوالات مرتبط با رهبری تبادلی نیز با یکدیگر جمع زده می شوند و دو نمره نهایی از پرسش نامه بدست می آید.

پرسشنامه MLQ  به پاسخگویان این امکان را می دهد که تعداد دفعات بروز رفتار نگرشها و ارزشهای مسول خود را بسنجد.

اعتبار و روایی پرسشنامه پرسشنامه رهبری چند عاملی(MLQ)

در مطالعه ای با ۱۲۰۰ نفر نمونه دن هاتورگ و دیگران (۱۹۷۷) پس از حذف ۴ سوال از پرسشنامه که مدیریت منفعل – انتظار را اندازه می گرفت اعتبار پرسشنامه را برای رهبری تبادلی از ۶۰/۰به ۷۹/۰ افزایش داده اند.همچنین پس از افزودن ۴ سوال مذکور به مقیاس افزایش اعتبار مقیاس رهبری بی بند و بار را نیز از ۴۹/۰ به ۷۲/۰ افزایش دادند.

روایی و پایایی پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ) بر اساس مطالعات متعددی از سوی سازندگان آن و همچنین محققین دیگر به اثبات رسیده است. از جمله باس و آوولیو (۱۹۹۷)، پایایی MLQ را بر اساس نتایج ۱۴ مطالعه مستقل که تشکیل یک نمونه کلی از ۳۵۷۰  پاسخگو را داده بودند، بین ۸۱/۰ تا ۹۴/۰ در مشاغل تجاری، صنعتی، نظامی و پزشکی گزارش کرده اند.

جدول ضرایب پایایی و روایی سبک های رهبری تبدیلی و تبادلی در پژوهش ستاری و همکاران (۱۳۸۵).

سبک رهبری تبدیلی

۸۱/۰

۶۸/۰

سبک رهبری تبادلی

۷۶/۰

۶۳/۰

مکرراً ، نه همیشه

اکثر اوقات

بعضی اوقات

هر از چند گاهی

اصلاً

۴

۳

۲

۱

۰

پرسش نامه چند عاملی رهبری(MLQ)

شما باید قضاوت کنید که هر جمله با چه فراوانی در مورد سرپرست محل کارتان صدق می کند.

شمارهسوالاتمکررا، نه همیشهاکثر اوقاتبعضی اوقاتهر از چندگاهیاصلا
۱در مقاب لتلاش های دیگران به آنها یاری می رساند.
۲فرض های اساسی خود را مجددا بررسی می کند تا از تناسب آنها اطمینان حاصل نماید.
۳از مداخله کردن اجتناب می کند مگر وقتی که مشکلات شکل جدی به خود بگیرد.
۴توجه خود را بر بی نظمی، خطاها، استثناها و انحرافات از ملاکها متمرکز می کند.
۵از درگیری در مسایل مهمی که پیش می آید اجتناب می کند.
۶درباره مهم ترین ارزشها و باور های خود صحبت می کند.
۷زمانی که به وجودش نیاز است در دسترس نمی باشد.
۸به هنگام حل مسایل دیدگاه های مختلف را جویا می شود.
۹از آینده به نحو خوش بینانه صحبت می کند.
۱۰در دیگران به خاطر داشتن ارتباط با وی احساس غرور و افتخار ایجاد می شود.
۱۱با کلمات مشخص روشن می سازد چه کسی مسول دستیابی به اهداف عملکرد است.
۱۲پیش از آنکه اقدامی انجام دهد منتظر می ماند تا کارها خراب شوند.
۱۳با شور و شوق در باره آنچه که باید انجام بگیرد صحبت می کند.
۱۴اهمیت پیدا کردن درک و فهمی جدی از داشتن هدف را روشن می کند.
۱۵در کار آموزش و مربی گری وقت صرف می کند.
۱۶روشن می سازد پس از حصول اهداف عملکرد فرد می تواند دریافت چه نتیجه ای را انتظار داشته باشد.
۱۷به ضرب المثل به سری که درد نمیکنه دستمال نباید بست اعتقاد راسخ دارد.
۱۸به خاطر منافع گروه از منافع خود صرف نظر می کند.
۱۹با دیگران نه به عنوان عضو گروه بلکه به عنوان یک فرد رفتار می کند.
۲۰نشان داده که تا مشکلات حاد نشوند دست به اقدامی نمیزند.
۲۱به گونهای رفتار می کند که احترام دیگران را نسبت به خود جلب می کند.
۲۲همه توجهش را در جهت رفع خطاها و شکایات متمرکز می سازد.
۲۳پیامد های اخلاقی تصمیمات را در نظر می گیرد.
۲۴همه خطا ها را پیگیری می کند.
۲۵مفهومی از قدرت و اطمینان را به نمایش می گذارد.
۲۶شکستها را مورد توجه قرار می دهد تا استانداردها حاصل شوند.
۲۷از تصمیم گیری اجتناب می ورزد.
۲۸به هر فرد با دیدی می نگرد که گویی نیازها و توانایی هایش متفاوت از دیگران است.
۲۹دیگران را وا میدارد تا از زوایای مختلف به مساله نگاه کنند.
۳۰راه های تازه از نحوه انجام دادن کارها پیشنهاد می کند.
۳۱پاسخگویی به پرسش های فوری رابه تاخیر می اندازد.
۳۲بر داشتن درک گروهی از ماموریت سازمانی تاکید می کند.
۳۳وقتی افراد انتظارات را برآورده می سازند رضایت خاطرش را ابراز می کند.
۳۴ابراز اطمینان می کند که اهداف برآورده خواهند شد.
۳۵در برآورده ساختن نیازهای شغلی دیگران اثر بخش است.
۳۶شیوه هایی از رهبری به کار می گیرد که خوش بین کننده است.
۳۷دیگران را وا می دارد تا بیش از حد انتظار خود کار کنند.
۳۸به عنوان نماینده دیگران در رابطه با مقامات بالا کار آمد است.
۳۹با دیگران به روشی رضایت بخش کار می کند.
۴۰انگیزه دیگران را برای موفقیت بالا می برد.
۴۱در برآورده ساختن خواسته های سازمانی اثر بخش است.
۴۲اشتیاق دیگران به سخت تر کار کردن را افزایش می دهد
۴۳گروهی را که رهبری می کند اثر بخش است.
۴۴چشم اندازی روشن از آینده را توصیف می کند.
۴۵برای انجام دادن کارها راه های تازه ای را پیشنهاد می دهد.
به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

اقدام خیرخواهانه در جهت حمایت از پژوهشگران و دانشجویان عزیز با به اشتراک گذاری رایگان پرسشنامه | سرور و پشتیبانی رایگان از ما؛ به اشتراک گذاری پرسشنامه رایگان از شما. کپی برداری از مطالب این سایت صرفا با ذکر لینک سایت مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را ذکر کنید.

اشتراک پرسشنامه های رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... پرسشنامه فوق به درخواست یکی از کاربران خوب سایت پست شده است. شما هم اگر پرسشنامه ای دارید که حس می کنید دوستانتان می توانند ازش استفاده کنند محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. شما هم به ما بپیوندید. از آنجایی که بسیاری از سایت ها به صورت غیر علمی اقدام به فروش پرسشنامه های می کنند که هیچ مالکیتی نسبت بدان ندارند و بسیاری از پژوهشگران را در جهت یافتن پرسشنامه دچار زحمت می سارند ما تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان، پرسشنامه های مختلف را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار دهیم.

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
اخلاق حرفه ای

اگر پرسشنامه ای دارای حق تالیف است و فکر می کنید به ناحق در این سایت به اشتراک عمومی گذاشته شده است لطفا مستندات لازم را جهت حذف آن از طریق لینک فوق به ما ارسال فرمایید تا در اسرع وقت اقدام شود. همچنین از کاربران محترم سایت تقاضا می شود به جهت رعایت اخلاق پژوهش حتما ارجاعات صحیح نسبت به سازندگان پرسشنامه داشته باشند. و من الله توفیق و علیه التکلان

جهت سفارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۱۹۷۸

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.