پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی

پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی

 

     پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی

پرسشنامه زیر در چارچوب مطالعه ای گردشگری از منطقه الموت قزوین و در قالب مقاله ای با عنوان « بررسی راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین با مدل برنامه ریزی راهبردی (SWOT) » طراحی شده است.

      بنا است که در این مقاله با بررسی عوامل درونی موثر بر گردشگری فرهنگی منطقه یعنی نقاط قوت و نقاط ضعف و عوامل بیرونی تاثیر گذار یعنی فرصتها و تهدیدهای منطقه الموت، راهبردها و استراتژیها و راهکارهای موثر در جهت بهبود و توسعه گردشگری فرهنگی منطقه بررسی و تعیین شوند.

     نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای موثر بر گردشگری فرهنگی منطقه، از طریق شناخت مستقیم از منطقه و تحقیق از افراد آگاه از منطقه تعیین گردید.

      حال در این مرحله باید از طریق پرسشنامه، میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل تعیین شده در گردشگری فرهنگی منطقه الموت بررسی شده تا ضریب و میزان اهمیت هر یک از عوامل در گردشگری فرهنگی تعیین شوند. در نهایت با استفاده از همین ضرایب نوع راهبردها، تعیین و میزان اثرگذاری عوامل تعیین شده مشخص می گردد.

کارشناس گرامی:

       نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای گردشگری فرهنگی منطقه، در قالب سوال در پرسشنامه زیر ارائه شده است.

      میزان اثرگذاری و اهمیت هر عامل بر گردشگری فرهنگی منطقه الموت، مورد سوال قرار گرفته و ۵ گزینه به ترتیب « خیلی زیاد – زیاد – متوسط – ضعیف – خیلی ضعیف» برای پاسخ تعیین شده است. شما کارشناس گرامی بر حسب میزان اهمیت و اثرگذاری هر عامل بر گردشگری فرهنگی الموت، گزینه مورد نظر خودتان را انتخاب می کنید.

پرسشنامه:

 • به نظر شما، وجود دژها و قلعه های منتسب به دوره اسماعیلیه تا چه میزان در وضعیت گردشگری فرهنگی منطقه تاثیر گذار است؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • تنوع قومی و نژادی موجود در منطقه و تفاوتهای فرهنگی اقوام مختلف به ویژه مراغی ها چقدر می تواند در آینده گردشگری فرهنگی منطقه موثر باشد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

   ۳- وجود روستاهای تاریخی در منطقه با بافت و معماری تاریخی  و فرهنگی تا چه میزان در گردشگری فرهنگی منطقه اهمیت دارد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

۴ – میزان تاثیرگذاری و اهمیت برخی مکانها و مرتفعات که محل آموزش عقاید مذهبی و فرهنگی و آرامگاه برخی از شخصیتها بوده است را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

۵ – از نظر شما، کاروانسراهای تاریخی منطقه الموت که محل ارتباطات بین فرهنگ های مختلف می باشد، به چه میزان می توانند در ترسیم وضعیت گردشگری فرهنگی منطقه، نقش داشته باشند؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

۶- فرهنگ و دانش سنتی مردم بومی به ویژه در زمنیه صنایع دستی و تهیه گیاهان خودرویی و دارویی، به چه میزان در فرایند گردشگری منطقه الموت موثر می باشد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

۷ – میزان اهمیت چشم اندازها و پدیده های مذهبی و همراه با اعتقادات و مراسم های مختلف دینی و سنتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • ۸- کمبود اقامتگاهها یا مکانهای سکونتی برای گردشگران، چقدر در وضعیت گردشگری فرهنگی تاثیرگذار است؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • شرایط نامناسب راههای ارتباطی، به ویژه راههای ارتباطی منتهی به آثار تاریخی و باستانی تا چه میزان در شکل دهی و ترسیم آینده گردشگری فرهنگی منطقه تعیین کننده می باشد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • به نظر شما، ضعف مدیریت و اجرای پروژه در زمینه توریسم فرهنگی منطقه، چقدر می تواند در توسعه گردشگری منطقه الموت، نقش آفرین باشد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • میزان اثرگذاری تبلیغات ناکافی جهت شناسایی فرهنگ و تاریخ منطقه بر وضعیت کنونی و آتی گردشگری فرهنگی منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • ضعف مشارکت جامعه بومی در احیای فرهنگ تاریخی و عرضه صنایع دستی و آداب و رسوم به گردشگران، چه میزان بر وضعیت توسعه گردشگری فرهنگی موثر می باشد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • همجواری با استانهای مازنداران، گیلان و تهران در جهت اشاعه فرهنگ و تاریخ الموت، چقدر در گردشگری فرهنگی منطقه تاثیرگذار است؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • نقش قرار گرفتن الموت بر سر راه های ارتباطی استراتژیک، در گردشگری فرهنگی به چه صورت می باشد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • مشرف بودن با منطقه علم کوه و مناطق کوهستانی در طالقان و دشت سلمبار در گیلان، چقدر در وضعیت گردشگری فرهنگی منطقه تعیین کننده می باشد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • ارزیابی شما از نقش و میزان اثرگذاری سرمایه گذاری شرکتها و موسسات خصوصی از مناطق همجوار در جهت مرمت میراث فرهنگی و توسعه اقامتگاه ها، چیست؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • از دیدگاه شما، استفاده های آموزشی از مکانهای باستانی، به ویژه مکانهایی که جایگاه اندیشمندان و بزرگان و محل وقوع حوادث و رویدادهای تاریخی می باشد، تا چه حد در ترسیم آینده گردشگری فرهنگی منطقه تعیین کننده می باشد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • توسعه اقتصادی روستاها و حفظ هویت تاریخی آنها در اثر عرضه صنایع دستی و فرهنگ بومی به گردشگران وردی از قزوین، تهران و پیرامون به چه میزان در فرایند گردشگری فرهنگی منطقه موثر می باشد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • به نظر شما، توسعه راه های ارتباطی، به ویژه جاده اصلی الموت و جاده ای که منطقه علم کوه و مازندران را به شرق الموت متصل می کند، چقدر در تعیین وضعیت گردشگری فرهنگی الموت تاثیرگذار است؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • میزان اثرگذاری تخریب آثار باستانی در اثر ورود بیش از حد گردشگران و کاهش ظرفیت تحمل پذیرش گردشگر در وضعیت کنونی و آتی گردشگری فرهنگی منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • تغییرات فرهنگی و اشاعه فرهنگ نا به جا و فراموش شدن سنت ها در اثر التقاطات فرهنگی چگونه بر گردشگری فرهنگی الموت تاثیر می گذارد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • آسیب رسیدن به بافت سنتی معماری روستاها تا چه میزان بر فرایند گردشگری فرهنگی الموت موثر می باشد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • آیا توسعه سریع راه های ارتباطی در مناطق مختلف الموت، می تواند بر گردشگری فرهنگی اثرگذار باشد؟ به چه میزان؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

 • وجود تغییر در الگوی فرهنگی روستایی و غالب شدن الگوی شهری و رکود در کارکرد صنایع دستی چقدر در گردشگری فرهنگی الموت اهمیت دارد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف

از اینکه در پاسخ به سوالات پرسشنامه، همکاری کردید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم.

نمره گذاری پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی

نمره گذاری این پرسشنامه برای خیلی ضعیف (۱)، ضعیف (۲)، متوسط (۳)، زیاد (۴)، خیلی زیاد (۵) می باشد.

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

اقدام خیرخواهانه در جهت حمایت از پژوهشگران و دانشجویان عزیز با به اشتراک گذاری رایگان پرسشنامه | سرور و پشتیبانی رایگان از ما؛ به اشتراک گذاری پرسشنامه رایگان از شما. کپی برداری از مطالب این سایت صرفا با ذکر لینک سایت مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را ذکر کنید.

اشتراک پرسشنامه های رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... پرسشنامه فوق به درخواست یکی از کاربران خوب سایت پست شده است. شما هم اگر پرسشنامه ای دارید که حس می کنید دوستانتان می توانند ازش استفاده کنند محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. شما هم به ما بپیوندید. از آنجایی که بسیاری از سایت ها به صورت غیر علمی اقدام به فروش پرسشنامه های می کنند که هیچ مالکیتی نسبت بدان ندارند و بسیاری از پژوهشگران را در جهت یافتن پرسشنامه دچار زحمت می سارند ما تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان، پرسشنامه های مختلف را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار دهیم.

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
اخلاق حرفه ای

اگر پرسشنامه ای دارای حق تالیف است و فکر می کنید به ناحق در این سایت به اشتراک عمومی گذاشته شده است لطفا مستندات لازم را جهت حذف آن از طریق لینک فوق به ما ارسال فرمایید تا در اسرع وقت اقدام شود. همچنین از کاربران محترم سایت تقاضا می شود به جهت رعایت اخلاق پژوهش حتما ارجاعات صحیح نسبت به سازندگان پرسشنامه داشته باشند. و من الله توفیق و علیه التکلان

جهت سفارش آموزش نگارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

کانون متخصصان ایران مشاور با هدف آموزش تخصصی انجام پژوهش در سطوح آموزش عالی شکل گرفته است. این مرکز در راستای تقویت بنیه علمی کشور با نیازسنجی از جامعه علمی اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه، مدیریت زمان انجام پایان نامه دکتری، تحلیل آماری و شبیه سازی، تکنیک ها و فرایند بررسی اعتبار مجلات علمی پژوهشی و ISI ، شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، اصول و تکنیک های سابمیت مقاله به ژورنال های خارجی، پیگیری و چاپ فوری مقالات ISI و ISC و همچنین اصلاح و ویرایش مقالات ISI می نماید.جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس های موسسه یا کانال تلگرامی با ما در ارتباط باشید. از اینکه پاسخگویی سوالات شما باشیم بسیار خرسندیم.

جهت مشاوره با تلگرام همین الان کلیک کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۶۷۵

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.