پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده

هدف: سنجیدن تعارضهای زن و شوهر برخی از ابعاد اصلی آن

پاسخگوی عزیز، لطفا هریک از جملات زیر را به دقت بخوانید و به تمام آن ها پاسخ دهید. برای هر جمله پاسخ های “همیشه”، “اکثرا”، “گاهی اوقات”، ” بندرت”، و “هرگز” در نظر گرفته شده است. لطفا با توجه به رابطه زناشویی خود، برای هر عبارت، آن را که متناسب است، را انتخاب کنید.

 

۱) هنگام دعوا با همسرم، رابطه من با خانواده پدر و مادری او قطع می شود.

همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۲) من و همسرم حساب های مالی جداگانه داریم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۳) حرف های من و همسرم بدون کنایه و بی پرده گفته می شود. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۴) همسرم هرکاری از من بخواهد فراموش می کنم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۵) هنگام دلخوری من و همسرم، هیچ کدام برای رابطه جنسی پیش قدم نمی شویم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۶) من و همسرم کتک کاری می کنیم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۷) همسرم با اظهار نظرهای خود مرا تحقیر می کند. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۸) هنگام دلخوری، رابطه من با خانواده پدرو مادری خودم قطع می شود. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۹) برای جلب فرزند(یا فرزندانم) حاضرم انتظارات نامعقول او(یا آنان) را برآورده کنم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۱۰) بدون اطلاع همسرم، برای خود پس انداز شخصی دارم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۱۱) هیچ وقت احساس بدی را که نسبت به او دارم به او نمی گویم، چون می ترسم عصبانی شود. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۱۲) وقتی همسرم از من تقاضایی دارد،خودم را به کارهای دیگر مشغول می کنم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۱۳) رابطه جنسی من با همسرم ارضا کننده نیست. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۱۴) وقتی با همسرم دعوا می کنم، اتاق یا خانه را برای مدتی ترک می کنم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۱۵) به تنهایی با خانواده پدر و مادری خود و خواهر و برادرانم رابطه دارم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۱۶) هنگامی که مشکل داریم،غالبا همسرم در جواب من سکوت اختیار می کند. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۱۷) درآمد همسرم را به بهانه های مختلف صرف خواسته های شخصی خود می کنم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۱۸) همسرم را با ناقص انجام دادن کارهایی که ازمن می خواهد تنبیه می کنم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۱۹) همسرم رابطه جنسی را به من تحمیل می کند. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۲۰) همسرم را به رفتارهای غیر اخلاقی متهم می کنم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۲۱) از اعضای خانواده پدری و مادری ام، برای حل اختلافات خود با همسرم، کمک می گیرم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۲۲) فرزند(یا فرزندانم)، اسرار همسرم را به من می گویند. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۲۳) خانواده پدر و مادری همسرم، به من بی احترامی می کنند. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۲۴) خرج خانواده، در هرصورت (آشتی یا دعوا) در اختیار من است. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۲۵) همسرم را با بی نظمی و نامرتب بودن، آزار می دهم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۲۶) من و همسرم بدون واسطه و مستقیم با هم صحبت می کنیم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۲۷) وقتی با همسرم دعوا می کنم، فریاد می زنم و ناسزا می گویم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۲۸) آرزو دارم همسرم احساساتش را با من درمیان بگذارد.
۲۹) خانواده چدر و مادری من، همسرم را با دیگران مقایسه و به حال من دلسوزی می کنند. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۳۰) از نحوه گفتگو با همسرم بسیار راضی هستم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۳۱) فرزند یا فرزندانم یکی از عوامل مهم حفظ و تداوم رابطه زناشویی من هستند. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۳۲) دوست یا دوستانم در جریان اختلاف من و همسرم هستند. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۳۳) من و همسرم با مشارکت و توافق یکدیگر پول و درآمد خانواده را خرج می کنیم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۳۴) حوصله ام از همسرم و خواسته هایش سر می رود. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۳۵) هنگام دعوا، تنها رابطه من با همسرم رابطه جنسی است. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۳۶) هنگام نزاع، از همسرم درخواست طلاق می کنم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۳۷) خانواده پدری و مادری من، تمام گناه ها را به گردن همسرم می اندازند. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۳۸) هنگام دعوا بین من و همسرم، فرزند یا فرزندانم از من حمایت می کنند. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۳۹) حاضر نیستم برای بدهی های همسرم از دیگران پول قرض کنم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۴۰) هنگام دعوا، رابطه جنسی من و همسرم قطع می شود. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۴۱)می ترسم خواسته های خود را با همسرم مطرح کنم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۴۲) با وجود داشتن همسر، از تنهایی رنج می برم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۴۳) همسرم را در حضور خانواده پدری و مادری خودم، تحقیر می کنم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۴۴) هنگام دعوای من و همسرم، یکی از فرزندانم زیاد مریض می شود و نیاز به مراقبت دارد. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۴۵)همسرم شنونده خوبی است. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۴۶) همسرم و خانواده اش را در مقابل سایرین تحقیر می کنم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۴۷) در ابراز هرگونه احساس واقعی خود لرای همسرم، راحتم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۴۸) بدون اطلاع همسرم، به والدین خود پول می دهم و یا از آن ها پول می گیرم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۴۹) دعوا با همسرم، مرا نسبت به فعالیت های خودم بی علاقه می کند. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۵۰) با آن دسته از برنامه های مهمانی که با حضور خانواده همسرم باشد، مخالفت می کنم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۵۱)هنگام دعوا با همسرم نسبت به غذا بی اشتها می شوم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۵۲) باورکردن تمام حرف های همسرم، برایم دشوار است. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۵۳) در هنگام دعوا با همسرم، رابطه من و او با دوستان مشترکمان قطع می شود. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز
۵۴) من و همسرم با یکدیگر روراست و بی پرده هستیم. همیشه اکثرا گاهی بندرت هرگز

روش نمره دهی و تفسیر پرسشنامه تعارضات زناشویی

این پرسشنامه یک ابزار ۵۴ سوالی است که برای سنجیدن تعارض های زن و شوهری بر مبنای تجربیات بالینی استاد راهنمای پژوهش ساخته شده است. این پرسشنامه هشت بعد از تعارضات زناشویی را می سنجد که عبارتند از کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنشهای هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، جدا کردن امور مالی از یکدیگر، و کارهش ارتباط موثر. مشاوران و سایر متخصصان بالینی می توانند از این پرسشنامه برای سنجیدن تهعارض های زن و شوهری و ابعاد آن استفاده کنند.

برای هر سوال پنج گزینه در نظر گرفته شده که به تناسب ۱ تا ۵ نمره به آنها اختصاص داده شده است. حداکثر نمره کل پرسشنامه ۲۷۰ و حداقل آن ۵۴ است. سوال های خرده مقیاس ها از این قرار است: کاهش همکاری، پرسشهای ۴، ۱۲، ۱۸، ۲۵، ۳۴، کاهش رابطه جنسی، پرسشهای ۵، ۱۳، ۱۹، ۳۵، ۴۰؛ افزایش جلب حمایت فرزند، پرسشهای ۹، ۲۲، ۳۱، ۳۸، ۴۴؛ افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، پرسشهای ۸، ۱۵، ۲۱، ۲۹، ۳۷، ۴۳؛ کاهش رابطه فردی با خویشاوندان همسر و دوستان، پرسشهای ۱، ۲۳، ۳۲، ۴۶، ۵۰، ۵۳، جدا کردن امور مالی از یکدیگر، پرسشهای ۲، ۱۰، ۱۷، ۲۴، ۳۳، ۳۹، ۴۸، کاهش ارتباط موثر پرسشهای ۳، ۷، ۱۱، ۱۶، ۲۶، ۲۸، ۳۰، ۴۱، ۴۵، ۴۷، ۵۲، ۵۴٫

حداکثر نمره هر خرده مقیاس مساوی با تعداد سوالهای آن خرده مقیاس ها ضربدر ۵ است. در این ابزار نمره بیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره کمتر به معنی رابطه بهتر و تعارض کمتر است.

نمره گذاری گزینه ها به این صورت است: هرگز (۱)، بندرت (۲)، گاهی (۳)، اکثرا (۴)، همیشه (۵). سوالات ۳، ۱۱، ۱۴، ۲۶، ۳۰، ۳۳، ۴۵، ۴۷، ۵۴ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.

اعتبار (پایایی) و روایی پرسشنامه تعارضات زناشویی

آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه روی یک گروه ۲۷۰ نفری برابر با ۹۶/۰ به دست آمد و برای ۸ خرده مقیاس آن از این قرار است: کاهش همکاری، ۸۱/۰؛ کاهش رابطه جنسی، ۶۱/۰؛ ازفایش واکنش های هیجانی، ۷۰/۰؛ افزایش جلب حمایت فرزند، ۳۳/۰؛ افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، ۸۶/۰؛ کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، ۸۹/۰؛ جدا کردن امور مالی از یکدیگر، ۷۱/۰؛ و کاهش ارتباط موثر، ۶۹/۰٫

پرسشنامه تعارضات زناشویی از روایی محتوایی خوبی برخوردار است. در مرحله تحلیل محتوای آزمون، پس از اجرای مقدماتی و محاسبه همبستگی هر سوال با کل پرسشنامه و مقیاس های آن، به دلیل همبستگی مناسب تمام سوالات، هیچ سوالی حذف نشد.

جهت دانلود فایل ورد پرسشنامه تعارضات زناشویی به لینک زیر کلیک فرمایید.

پرسشنامه تعارضات زناشویی

*************************************

منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

*************************************

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

اقدام خیرخواهانه در جهت حمایت از پژوهشگران و دانشجویان عزیز با به اشتراک گذاری رایگان پرسشنامه | سرور و پشتیبانی رایگان از ما؛ به اشتراک گذاری پرسشنامه رایگان از شما. کپی برداری از مطالب این سایت صرفا با ذکر لینک سایت مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را ذکر کنید.

اشتراک پرسشنامه های رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... پرسشنامه فوق به درخواست یکی از کاربران خوب سایت پست شده است. شما هم اگر پرسشنامه ای دارید که حس می کنید دوستانتان می توانند ازش استفاده کنند محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. شما هم به ما بپیوندید. از آنجایی که بسیاری از سایت ها به صورت غیر علمی اقدام به فروش پرسشنامه های می کنند که هیچ مالکیتی نسبت بدان ندارند و بسیاری از پژوهشگران را در جهت یافتن پرسشنامه دچار زحمت می سارند ما تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان، پرسشنامه های مختلف را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار دهیم.

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
اخلاق حرفه ای

اگر پرسشنامه ای دارای حق تالیف است و فکر می کنید به ناحق در این سایت به اشتراک عمومی گذاشته شده است لطفا مستندات لازم را جهت حذف آن از طریق لینک فوق به ما ارسال فرمایید تا در اسرع وقت اقدام شود. همچنین از کاربران محترم سایت تقاضا می شود به جهت رعایت اخلاق پژوهش حتما ارجاعات صحیح نسبت به سازندگان پرسشنامه داشته باشند. و من الله توفیق و علیه التکلان

جهت سفارش آموزش نگارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

کانون متخصصان ایران مشاور با هدف آموزش تخصصی انجام پژوهش در سطوح آموزش عالی شکل گرفته است. این مرکز در راستای تقویت بنیه علمی کشور با نیازسنجی از جامعه علمی اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه، مدیریت زمان انجام پایان نامه دکتری، تحلیل آماری و شبیه سازی، تکنیک ها و فرایند بررسی اعتبار مجلات علمی پژوهشی و ISI ، شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، اصول و تکنیک های سابمیت مقاله به ژورنال های خارجی، پیگیری و چاپ فوری مقالات ISI و ISC و همچنین اصلاح و ویرایش مقالات ISI می نماید.جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس های موسسه یا کانال تلگرامی با ما در ارتباط باشید. از اینکه پاسخگویی سوالات شما باشیم بسیار خرسندیم.

جهت مشاوره با تلگرام همین الان کلیک کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۶۷۵

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۳ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

 1. سلام
  ۱۱:۳۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

  خیلی ممنون انصافا کار شایسته ای انجام دادین

 2. سلام
  ۱۱:۳۵ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

  خیلی ممنون

 3. وفا
  ۹:۱۲ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

  ترتیبی بدهید تا در خود فرم پاسخ ها را بدهیم تا وقت کمتری از ما گرفته شود.