پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

هرگز(۱) به ندرت(۲) برخی اوقات(۳) اغلب اوقات(۴) همیشه(۵)

۱٫      اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻢ در ﻣﻮرد آن اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار و ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا ﺧﻮدم ﻣﻘﺼﺮم .

۲٫      ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻣﺠﺒﻮرم آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ را ﺑﭙﺬﻳﺮم

۳٫      ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﮔﻮاری ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ام ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ

۴٫      ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ام ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ

۵٫      ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ

۶٫      ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ از اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎدﺑﮕﻴﺮم

۷٫      ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ .

۸٫      ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻢ اﻓﺘﺎده ﺑﺪﺗﺮ از ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﻳﮕﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ

۹٫      اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻢ دﻳﮕﺮان ﻣﻘﺼﺮ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ

۱۰٫  ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻣﺴﺌﻮل آن اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار و ﻳﺎ  ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ .

۱۱٫  ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻣﺠﺒﻮرم ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه را ﺑﭙﺬﻳﺮم

۱۲٫  اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎ ی ﻧﺎﮔﻮارم ن ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ ام ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

۱۳٫  ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﺧﻮﺑﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از آن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ام

۱۴٫  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻨﺎر ﺑﻴﺎﻳﻢ

۱۵٫  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻓﺮد ﻗﻮی ﺗﺮی ﺑﺎﺷﻢ .

۱۶٫  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪﺗﺮ از اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ .

۱۷٫  ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ام ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ

۱۸٫  اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻢ دﻳﮕﺮان ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ

۱۹٫  ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ ﻛﻪ در آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ام ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ

۲۰٫  ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ در ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق رخ داده ﭼﻴﺰی را ﻋﻮض ﻛﻨﻢ

۲۱٫  ﺗﻤﺎﻳﻞ دارم دﻟﻴﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ را ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار داﺷﺘﻪ ام ﺑﻔﻬﻤﻢ .

۲۲٫  در ﻋﻮض ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ آن اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮع ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ .

۲۳٫  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺷﺮاﻳﻂ را ﻋﻮض ﻛﻨﻢ .

۲۴٫  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﮔﻮار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

۲۵٫  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت دﻳﮕﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .

۲۶٫  ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻢ رخ داده ﺑﺪﺗﺮ از آن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻛﺴﻲ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ

۲۷٫  ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﻳﮕﺮان ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺷﺪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ

۲۸٫  ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار و ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ .

۲۹٫  ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮم ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻢ

۳۰٫  ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺮاﻳﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .

۳۱٫  ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮب ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ

۳۲٫  ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ

۳۳٫  ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ .

۳۴٫  ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ در زﻧﺪﮔﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮاری وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﺪ

۳۵٫  ﻣﺪام ﺑﻪ ﻣﻴﺰان وﺣﺸﺘﻨﺎﻛﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ

۳۶٫  ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ

 پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گرانفسکی و همکاران (۲۰۰۱)تدوین شده است، این پرسشنامه، پرسشنامه­ای چند بعدی و یک ابزار خود گزارشی است که دارای ۳۶ ماده است و دارای فرم ویژه بزرگسالان و کودکان می باشد. مقیاس تنظیم شناختی هیجان نه (۹)راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه انگاری و ملامت دیگران را ارزیابی می کند. گارانفسکی و همکاران اعتبار و روایی مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش کرده اند. این پرسشنامه شامل ۳۶ پرسش مدرج پنج نمره ای (از همیشه یا هرگز)می­باشد که هر چهار پرسش یک عامل را مورد ارزیابی قرار می­دهد قرار می دهد و در مجموع نه عامل به قرار، سرزنش خود، سرزنش دیگران، فاجعه آمیز کردن، نشخوار فکری، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی پذیرش، تمرکز مثبت و ارزیابی مثبت را مورد ارزیابی قرار می دهد. فرم فارسی این مقیاس به وسیله ی سامانی و جوکار (۱۳۸۶)مورد اعتباریابی قرار گرفته است.

در این پرسشنامه از فرد خواسته می شود تا واکنش خود را در مواجه با تجارب تهدید آمیز و رویدادهای استرس­زای زندگی که که به تازگی تجربه کرده اند را به وسیله پاسخ به ۵ تا پرسش که تا استراتژی برای کنترل و تنظیم هیجان را ارزیابی می­کند مشخص نماید این پرسشنامه دارای فرم ویژه بزرگ دان و فرم ویژه کودکان می­باشد.

از جمله رایج­ترین این راهکارهای شناختی برای تنظیم هیجان در مواجه با شرایط ناگوار عبارتند از سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری تلقی فاجعه آمیز توسعه چشم انداز، تمرکز مجدد مثبت ما ارزیابی مثبت، پذیرش شرایط، برنامه ریزی کردن ( سامانی و صادقی، ۱۳۸۹)

توصیف انواع استراتژی های تنظیم شناختی هیجان (عامل های پرسشنامه):

۱- سرزنش خود: در مواجه با شرایط و اتفاقات ناگوار فرد خود را مقصر و متهم اصلی در بروز شرایط پیش آمده می­داند.

۲- سرزنش دیگران: فرد در برخورد با موقعیت ناگوار دیگران را مقصر و عامل اصلی در وقوع موقعیت می­داند.

۳- نشخوار فکری: بروز شرایط ناگوار موجب ایجاد مشغولیت فکری پیرامون ابعاد گوناگون واقعه می­گردد و مدام احساسات و افکار ایجاد شده به دلیل شرایط ناگوار به وسیله فرد مرور می­شود.

۴- تلقی فاجعه آمیز: فرد شرایط ایجاد شده را شدیدتر و وحشتناک تر از واقعیت آن واقعه ادراک و ابراز می­کند.

۵- پذیرش: فرد در برخورد با شرایط ناگوار خود را به ناچاراً بر پذیرش شرایط و به باور گرانفسکی و گرایچ (۲۰۰۶) استراتژی های تنطیم شناختی هیجان کنش هایی هستند که نشانگر راههای کنار آمدن فرد با شرایط استرس زا و اتفاقات ناگوار است. به باور گرانفسکی، کرایچ، اسپانبهون (۲۰۰۱)افراد در مراجعه با تجارب و موقعیت های استرس زا برای حفظ سلامت روانی و هیجان خود از راهکارهای شناختی متنوعی استفاده می­کند. استراتژی های شناختی هیجان ساز و کارهای خودآگاهی هستند که فرد برای کنار آمدن با شرایط ناگوار به کار می برد (گرانفسکی ماکویمن، کرایچ و کات، ۲۰۰۹).

۶- تمرکز مثبت مجدد و برنامه­ریزی به فرد در برخورد با شرایط ناگوار به یادآوری تجارب مثبت خود می­پردازد و احترام به برنامه ریزی برای کم کردن عوارض منفی ناشی از اتفاق می­کند.

۷- ارزیابی مثبت و دیدگاه وسیع تر: فرد در مواجه با شرایط ناگوار به تجارب ارزشمندی ناشی از رویادویی با شرایط به وجود آمده می­پردازد و تأکید بر سازنده بودن این شرایط می­کند همچنین برای کم کردن اهمیت پیش آمد ناگوار از راه توسعه و وسعت دادن به دیدگاه فردی می­پردازد.

روایی و پایایی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی:

ضریب آلفا برای خرده مقیاس­های این پرسشنامه به وسیله گرانفسکی و همکاران (۲۰۰۲)در دامنه ۷۱/۰ تا ۸۱/۰ گزارش شده است. برای بررسی روایی همگرا واگرای این پرسشنامه در ایران از مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس که شامل ۲۱ پرسش مدرج چهار نمره ای ( از کاملاً شبیه من تا کاملاً متفاوت از من)می­باشد که سه عامل افسردگی، استرس و اضطراب زا مورد ارزیابی قرار می­دهد، در این مقیاس هر یک پرسش یک عامل اختلال هیجانی را مورد ارزیابی قرار می­دهد.

به منظور بررسی قابلیت شاخص های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در ابتدا به روش تحلیل عامل ساختار عاملی ( برای بررسی روایی سازه)این پرسشنامه مورد پرسش قرار گرفت پیش از تحلیل عامل ابتدا و شاخص نسبت Kmo و آزمون بارتلت مورد بررسی قرار گرفت. پس از اطمینان از دو شاخص Kmo و ضریب کرویت بارتلت با استفاده از روش تحلیل عامل و به شیوه مؤلفه های اصلی پرسش­های پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

نحوه نمره گذاریپرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

تنظیم شناختی مثبت: سؤالات  ۲۸- ۲۷-۲۶- ۲۵- ۲۴ ۲۳- ۲۲- ۲۱- ۲۰- ۱۹- ۱۸-۱۷- ۱۶- ۱۵- ۱۴- ۱۳

تنظیم شناختی منفی : سوالات    – ۳۳- ۳۲- ۳۱- ۳۰ –  ۲۹- ۱۲- ۸- ۱۰- ۹- ۸- ۷- ۶- ۵- ۴- ۳- ۲- ۱

                                          ۳۶- ۳۵- ۳۴

عامل های تنظیم شناختی مثبت

۱- تمرکز مثبت مجرد / برنامه ریزی:         سوالات    ۲۲- ۲۱- ۲۰- ۱۹- ۱۸- ۱۷- ۱۶- ۱۴- ۱۳-

۲- ارزیابی مثبت / دیدگاه وسیعتر:            سوالات   ۲۷- ۲۶- ۲۵- ۲۴- ۲۳- ۱۵-

 

عامل های تنظیم شناختی منفی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی:

 ۱- سرزنش خود:               سوالات ۴و ۲و ۱

 ۲- سرزنش دیگران:           سوالات  ۳۶و ۳۵ و ۳۴

 ۳- نشخوار فکری :            سوالات   ۱۲و ۱۱و ۱۰و ۹و ۳

  ۴- فاجعه آمیز کردن:         سوالات   ۳۲و ۳۱و ۳۰و ۲۹

  ۵- پذیرش :                   سوالات    ۸و ۷و ۶و ۵

در ضمن این پرسشنامه سئوال معکوس ندارد.

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

اقدام خیرخواهانه در جهت حمایت از پژوهشگران و دانشجویان عزیز با به اشتراک گذاری رایگان پرسشنامه | سرور و پشتیبانی رایگان از ما؛ به اشتراک گذاری پرسشنامه رایگان از شما. کپی برداری از مطالب این سایت صرفا با ذکر لینک سایت مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را ذکر کنید.

اشتراک پرسشنامه های رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... پرسشنامه فوق به درخواست یکی از کاربران خوب سایت پست شده است. شما هم اگر پرسشنامه ای دارید که حس می کنید دوستانتان می توانند ازش استفاده کنند محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. شما هم به ما بپیوندید. از آنجایی که بسیاری از سایت ها به صورت غیر علمی اقدام به فروش پرسشنامه های می کنند که هیچ مالکیتی نسبت بدان ندارند و بسیاری از پژوهشگران را در جهت یافتن پرسشنامه دچار زحمت می سارند ما تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان، پرسشنامه های مختلف را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار دهیم.

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
اخلاق حرفه ای

اگر پرسشنامه ای دارای حق تالیف است و فکر می کنید به ناحق در این سایت به اشتراک عمومی گذاشته شده است لطفا مستندات لازم را جهت حذف آن از طریق لینک فوق به ما ارسال فرمایید تا در اسرع وقت اقدام شود. همچنین از کاربران محترم سایت تقاضا می شود به جهت رعایت اخلاق پژوهش حتما ارجاعات صحیح نسبت به سازندگان پرسشنامه داشته باشند. و من الله توفیق و علیه التکلان

جهت سفارش آموزش نگارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

کانون متخصصان ایران مشاور با هدف آموزش تخصصی انجام پژوهش در سطوح آموزش عالی شکل گرفته است. این مرکز در راستای تقویت بنیه علمی کشور با نیازسنجی از جامعه علمی اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه، مدیریت زمان انجام پایان نامه دکتری، تحلیل آماری و شبیه سازی، تکنیک ها و فرایند بررسی اعتبار مجلات علمی پژوهشی و ISI ، شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، اصول و تکنیک های سابمیت مقاله به ژورنال های خارجی، پیگیری و چاپ فوری مقالات ISI و ISC و همچنین اصلاح و ویرایش مقالات ISI می نماید.جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس های موسسه یا کانال تلگرامی با ما در ارتباط باشید. از اینکه پاسخگویی سوالات شما باشیم بسیار خرسندیم.

جهت مشاوره با تلگرام همین الان کلیک کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۶۴۸

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.