پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

هدف: سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران)

نحوه تکمیل: چگونه با وقایع کنار می آیید؟ هرکس با وقایع منفی و ناخوشایند مواجهه می شود و به شیوه ی خاص خود در برابر آنها پاسخ می دهد. پس از مطالعه ی هر یک از عبارات زیر مشخص فرمایید وقتی وقایع منفی یا ناخوشایندی را تجربه می کنید عموماً درباره آنها چگونه فکر می کنید؟

ردیف عبارات هرگز گاهی مرتبا اغلب همیشه
۱ خودم را مقصر این مساله می دانم.
۲ مجبورم این اتفاق را بپذیرم.
۳ من اغلب به احساسی که نسبت به این تجربه دارم فکر می کنم.
۴ به مسایل بهتری فکر می کنم.
۵ به بهترین کاری که میتوانم انجام دهم فکر می کنم.
۶ میتوانم از این موقعیت چیزی یاد بگیرم.
۷ شرایط میتوانست به مراتب بدتر از این باشد.
۸ اغلب فکر می کنم چیزی را که من تجربه کرده ام در مقایسه با چیزهایی که دیگران تجربهکرده اند به مراتب بدتر می باشد.
۹ دیگران را مقصر این اتفاق می دانم.
۱۰ من مسول این اتّفاق می باشم.
۱۱ مجبورم این موقعیت را قبول کنم.
۱۲ این مساله ذهن مرا به خود مشغول می کند.
۱۳ به چیزهای خوشایندی فکر می کنم که ربطی به این اتفاق ندارند.
۱۴ به بهترین شیوهی کنار آمدن با این موقعیت فکر می کنم.
۱۵ احساس می کنم بر اثر چیزی که برایم اتفاق افتاده است، مقاومترخواهم شد.
۱۶ فکر می کنم سایر مردم شرایط بسیار بدتری را تجربه می کنند.
۱۷ من به فکر کردن در مورد وحشتناک بودن تجربه ام ادامه می دهم.
۱۸ دیگران مسول این اتفاق می باشند.
۱۹ به اشتباهاتی که در این خصوص مرتکب شده ام فکر می کنم.
۲۰ قادر به تغییر این وضعیت نمی باشم.
۲۱ میخواهم بدانم چرا چنین احساسی نسبت به این مساله دارم.
۲۲ من به جای این اتفاق به چیزهای خوب می اندیشم.
۲۳ به تغییر دادن این موقعیت فکر می کنم.
۲۴ فکر می کنم این موقعیت دارای جوانب مثبتی هم می باشد.
۲۵ فکر می کنم این مساله در مقایسه با مسایل دیگر خیلی هم بد نبوده است.
۲۶ اغلب فکر می کنم چیزی که تجربه کرده ام بدترین اتفاقی است که میتواند برای یک فردرخ دهد.
۲۷ به اشتباهاتی که دیگران در این خصوص مرتکب شده اند فکر می کنم.
۲۸ خود را مسبب اصلی این مساله می دانم.
۲۹ باید یاد بگیرم با این شرایط کنار بیایم.
۳۰ من عمیقاً به احساساتی که این موقعیت در من برانگیخته است فکر می کنم.
۳۱ به تجربه های خوشایند فکر می کنم.
۳۲ برای بهترین کار ممکن برنامه ریزی می کنم.
۳۳ من به جستجوی جوانب مثبت این مساله می پردازم.
۳۴ من به خودم میگویم که در زندگی چیزهای بدتری هم وجود دارد.
۳۵ من همواره به ناگواری آن موقعیت فکر می کنم.
۳۶ دیگران را مسبب اصلی این مساله می دانم.

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال بوده و هدف آن سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران) است. این پرسش نامه توسط گارنفسکی و همکاران ( ۲۰۰۱ ) به منظور ارزیابی راهبردهای شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهای تهدید کننده یا استرس های زندگی به کار می برد ابداع شده است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه هرگز گاهی مرتبا اغلب همیشه
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

این مقیاس شامل ۹ خرده مقیاس است که هر کدام یک راهبرد خاص از راهبردهای شناختی را ارزیابی می کند. خرده مقیاس ها عبارتند از : مقصر دانستن خود، مقصر دانستن دیگران، پذیرش رخداد، توجه مجدد برنامه ریزی برای چگونگی برخورد با رخداد، توجه مثبت مجدد به مسائل خوشایند به جای تفکر دربارهآن رخداد واقعی، نشخوار فکری، باز ارزیابی مثبت، رسیدن به یک دور نما (افکار مربوط به نسبی بودن آن رخداد در مقایسه با سایر رخدادها) و مصیبت بار تلقی کردن.از میان این راهبردها،راهبردهای مقصر دانستن خود، مقصر دانستن دیگران،نشخوار فکری، مصیبت بار تلقی کردن رخداد راهبردهای منفی تنظیم هیجان هستند و راهبردهای پذیرش، توجه مجدد به برنامه ریزی، توجه مثبت مجدد، باز ارزیابی مثبت و رسیدن به یک دور نما راهبردهای مثبت تنظیم هیجان را نشان می دهند. نمره هر راهبرد از طریق جمع نمرات داده شده به هر یک از عبارات تشکیل دهنده آن راهبرد به دست می آید و می تواند در دامنه ای از ۴ تا ۲۰ قرار بگیرد و جمع کل نمرات در دامنه ای از ۳۶ تا ۱۸۰ قرار می گیرد.

پرسشنامه فوق دارای نه خرده مقیاس بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
ملامت خویش ۱، ۱۰، ۱۹، ۲۸
پذیرش ۲، ۱۱، ۲۰، ۲۹
نشخوارگری ۳، ۱۲، ۲۱، ۳۰
تمرکز مجدد مثبت ۴، ۱۳، ۲۲، ۳۱
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ۵، ۱۴، ۲۳، ۳۲
ارزیابی مجدد مثبت ۶، ۱۵، ۳۳، ۲۴
دیدگاه گیری ۷، ۳۴، ۲۵، ۱۶
فاجعه سازی ۸، ۱۷، ۳۵، ۲۶
ملامت دیگران ۹، ۳۶، ۲۷، ۱۸

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

******************************************

روایی و پایایی

در بررسی مشخصات روان سنجی آزمون گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱) پایایی آزمون را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با۰/۹۱، ۰/۸۷، ۰/۹۳ به دست آوردند. در ایران نیز روایی آزمون از طریق همبستگی نمره کل با نمرات خرده مقیاس ها آزمون بررسی شد که دامنه ای از ۰/۴۰ تا ۰/۶۸ با میانگین ۰/۵۶ را دربر می گرفت که همگی آن ها معنادار بودند. در سال ۱۳۸۲ پایایی پرسشنامه در فرهنگ ایرانی توسط یوسفی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس های شناختی ۰/۸۲ گزارش شده است.

******************************************

منابع                                                                                         

 – Garnefski, N., Kraaij, V. & Spinhoven, P.h. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and depression. Personality and Individual Differences, 30, 1311-1327.

– Garnefski, N., Kraaij, V. & Spinhoven, P. (2002) CERQ: Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Datec, Leiderdorp, The Netherlands.

 

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

اقدام خیرخواهانه در جهت حمایت از پژوهشگران و دانشجویان عزیز با به اشتراک گذاری رایگان پرسشنامه | سرور و پشتیبانی رایگان از ما؛ به اشتراک گذاری پرسشنامه رایگان از شما. کپی برداری از مطالب این سایت صرفا با ذکر لینک سایت مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را ذکر کنید.

اشتراک پرسشنامه های رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... پرسشنامه فوق به درخواست یکی از کاربران خوب سایت پست شده است. شما هم اگر پرسشنامه ای دارید که حس می کنید دوستانتان می توانند ازش استفاده کنند محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. شما هم به ما بپیوندید. از آنجایی که بسیاری از سایت ها به صورت غیر علمی اقدام به فروش پرسشنامه های می کنند که هیچ مالکیتی نسبت بدان ندارند و بسیاری از پژوهشگران را در جهت یافتن پرسشنامه دچار زحمت می سارند ما تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان، پرسشنامه های مختلف را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار دهیم.

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
اخلاق حرفه ای

اگر پرسشنامه ای دارای حق تالیف است و فکر می کنید به ناحق در این سایت به اشتراک عمومی گذاشته شده است لطفا مستندات لازم را جهت حذف آن از طریق لینک فوق به ما ارسال فرمایید تا در اسرع وقت اقدام شود. همچنین از کاربران محترم سایت تقاضا می شود به جهت رعایت اخلاق پژوهش حتما ارجاعات صحیح نسبت به سازندگان پرسشنامه داشته باشند. و من الله توفیق و علیه التکلان

جهت سفارش آموزش نگارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

کانون متخصصان ایران مشاور با هدف آموزش تخصصی انجام پژوهش در سطوح آموزش عالی شکل گرفته است. این مرکز در راستای تقویت بنیه علمی کشور با نیازسنجی از جامعه علمی اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه، مدیریت زمان انجام پایان نامه دکتری، تحلیل آماری و شبیه سازی، تکنیک ها و فرایند بررسی اعتبار مجلات علمی پژوهشی و ISI ، شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، اصول و تکنیک های سابمیت مقاله به ژورنال های خارجی، پیگیری و چاپ فوری مقالات ISI و ISC و همچنین اصلاح و ویرایش مقالات ISI می نماید.جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس های موسسه یا کانال تلگرامی با ما در ارتباط باشید. از اینکه پاسخگویی سوالات شما باشیم بسیار خرسندیم.

جهت مشاوره با تلگرام همین الان کلیک کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۶۷۵

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.