پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

هدف: سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران)

نحوه تکمیل: چگونه با وقایع کنار می آیید؟ هرکس با وقایع منفی و ناخوشایند مواجهه می شود و به شیوه ی خاص خود در برابر آنها پاسخ می دهد. پس از مطالعه ی هر یک از عبارات زیر مشخص فرمایید وقتی وقایع منفی یا ناخوشایندی را تجربه می کنید عموماً درباره آنها چگونه فکر می کنید؟

ردیفعباراتهرگزگاهیمرتبااغلبهمیشه
۱خودم را مقصر این مساله می دانم.
۲مجبورم این اتفاق را بپذیرم.
۳من اغلب به احساسی که نسبت به این تجربه دارم فکر می کنم.
۴به مسایل بهتری فکر می کنم.
۵به بهترین کاری که میتوانم انجام دهم فکر می کنم.
۶میتوانم از این موقعیت چیزی یاد بگیرم.
۷شرایط میتوانست به مراتب بدتر از این باشد.
۸اغلب فکر می کنم چیزی را که من تجربه کرده ام در مقایسه با چیزهایی که دیگران تجربهکرده اند به مراتب بدتر می باشد.
۹دیگران را مقصر این اتفاق می دانم.
۱۰من مسول این اتّفاق می باشم.
۱۱مجبورم این موقعیت را قبول کنم.
۱۲این مساله ذهن مرا به خود مشغول می کند.
۱۳به چیزهای خوشایندی فکر می کنم که ربطی به این اتفاق ندارند.
۱۴به بهترین شیوهی کنار آمدن با این موقعیت فکر می کنم.
۱۵احساس می کنم بر اثر چیزی که برایم اتفاق افتاده است، مقاومترخواهم شد.
۱۶فکر می کنم سایر مردم شرایط بسیار بدتری را تجربه می کنند.
۱۷من به فکر کردن در مورد وحشتناک بودن تجربه ام ادامه می دهم.
۱۸دیگران مسول این اتفاق می باشند.
۱۹به اشتباهاتی که در این خصوص مرتکب شده ام فکر می کنم.
۲۰قادر به تغییر این وضعیت نمی باشم.
۲۱میخواهم بدانم چرا چنین احساسی نسبت به این مساله دارم.
۲۲من به جای این اتفاق به چیزهای خوب می اندیشم.
۲۳به تغییر دادن این موقعیت فکر می کنم.
۲۴فکر می کنم این موقعیت دارای جوانب مثبتی هم می باشد.
۲۵فکر می کنم این مساله در مقایسه با مسایل دیگر خیلی هم بد نبوده است.
۲۶اغلب فکر می کنم چیزی که تجربه کرده ام بدترین اتفاقی است که میتواند برای یک فردرخ دهد.
۲۷به اشتباهاتی که دیگران در این خصوص مرتکب شده اند فکر می کنم.
۲۸خود را مسبب اصلی این مساله می دانم.
۲۹باید یاد بگیرم با این شرایط کنار بیایم.
۳۰من عمیقاً به احساساتی که این موقعیت در من برانگیخته است فکر می کنم.
۳۱به تجربه های خوشایند فکر می کنم.
۳۲برای بهترین کار ممکن برنامه ریزی می کنم.
۳۳من به جستجوی جوانب مثبت این مساله می پردازم.
۳۴من به خودم میگویم که در زندگی چیزهای بدتری هم وجود دارد.
۳۵من همواره به ناگواری آن موقعیت فکر می کنم.
۳۶دیگران را مسبب اصلی این مساله می دانم.

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال بوده و هدف آن سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران) است. این پرسش نامه توسط گارنفسکی و همکاران ( ۲۰۰۱ ) به منظور ارزیابی راهبردهای شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهای تهدید کننده یا استرس های زندگی به کار می برد ابداع شده است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینههرگزگاهیمرتبااغلبهمیشه
امتیاز۱۲۳۴۵

این مقیاس شامل ۹ خرده مقیاس است که هر کدام یک راهبرد خاص از راهبردهای شناختی را ارزیابی می کند. خرده مقیاس ها عبارتند از : مقصر دانستن خود، مقصر دانستن دیگران، پذیرش رخداد، توجه مجدد برنامه ریزی برای چگونگی برخورد با رخداد، توجه مثبت مجدد به مسائل خوشایند به جای تفکر دربارهآن رخداد واقعی، نشخوار فکری، باز ارزیابی مثبت، رسیدن به یک دور نما (افکار مربوط به نسبی بودن آن رخداد در مقایسه با سایر رخدادها) و مصیبت بار تلقی کردن.از میان این راهبردها،راهبردهای مقصر دانستن خود، مقصر دانستن دیگران،نشخوار فکری، مصیبت بار تلقی کردن رخداد راهبردهای منفی تنظیم هیجان هستند و راهبردهای پذیرش، توجه مجدد به برنامه ریزی، توجه مثبت مجدد، باز ارزیابی مثبت و رسیدن به یک دور نما راهبردهای مثبت تنظیم هیجان را نشان می دهند. نمره هر راهبرد از طریق جمع نمرات داده شده به هر یک از عبارات تشکیل دهنده آن راهبرد به دست می آید و می تواند در دامنه ای از ۴ تا ۲۰ قرار بگیرد و جمع کل نمرات در دامنه ای از ۳۶ تا ۱۸۰ قرار می گیرد.

پرسشنامه فوق دارای نه خرده مقیاس بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعدسوالات مربوطه
ملامت خویش۱، ۱۰، ۱۹، ۲۸
پذیرش۲، ۱۱، ۲۰، ۲۹
نشخوارگری۳، ۱۲، ۲۱، ۳۰
تمرکز مجدد مثبت۴، ۱۳، ۲۲، ۳۱
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی۵، ۱۴، ۲۳، ۳۲
ارزیابی مجدد مثبت۶، ۱۵، ۳۳، ۲۴
دیدگاه گیری۷، ۳۴، ۲۵، ۱۶
فاجعه سازی۸، ۱۷، ۳۵، ۲۶
ملامت دیگران۹، ۳۶، ۲۷، ۱۸

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

******************************************

روایی و پایایی

در بررسی مشخصات روان سنجی آزمون گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱) پایایی آزمون را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با۰/۹۱، ۰/۸۷، ۰/۹۳ به دست آوردند. در ایران نیز روایی آزمون از طریق همبستگی نمره کل با نمرات خرده مقیاس ها آزمون بررسی شد که دامنه ای از ۰/۴۰ تا ۰/۶۸ با میانگین ۰/۵۶ را دربر می گرفت که همگی آن ها معنادار بودند. در سال ۱۳۸۲ پایایی پرسشنامه در فرهنگ ایرانی توسط یوسفی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس های شناختی ۰/۸۲ گزارش شده است.

******************************************

منابع                                                                                         

 – Garnefski, N., Kraaij, V. & Spinhoven, P.h. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and depression. Personality and Individual Differences, 30, 1311-1327.

– Garnefski, N., Kraaij, V. & Spinhoven, P. (2002) CERQ: Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Datec, Leiderdorp, The Netherlands.

 

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

اقدام خیرخواهانه در جهت حمایت از پژوهشگران و دانشجویان عزیز با به اشتراک گذاری رایگان پرسشنامه | سرور و پشتیبانی رایگان از ما؛ به اشتراک گذاری پرسشنامه رایگان از شما. کپی برداری از مطالب این سایت صرفا با ذکر لینک سایت مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را ذکر کنید.

اشتراک پرسشنامه های رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... پرسشنامه فوق به درخواست یکی از کاربران خوب سایت پست شده است. شما هم اگر پرسشنامه ای دارید که حس می کنید دوستانتان می توانند ازش استفاده کنند محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. شما هم به ما بپیوندید. از آنجایی که بسیاری از سایت ها به صورت غیر علمی اقدام به فروش پرسشنامه های می کنند که هیچ مالکیتی نسبت بدان ندارند و بسیاری از پژوهشگران را در جهت یافتن پرسشنامه دچار زحمت می سارند ما تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان، پرسشنامه های مختلف را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار دهیم.

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
اخلاق حرفه ای

اگر پرسشنامه ای دارای حق تالیف است و فکر می کنید به ناحق در این سایت به اشتراک عمومی گذاشته شده است لطفا مستندات لازم را جهت حذف آن از طریق لینک فوق به ما ارسال فرمایید تا در اسرع وقت اقدام شود. همچنین از کاربران محترم سایت تقاضا می شود به جهت رعایت اخلاق پژوهش حتما ارجاعات صحیح نسبت به سازندگان پرسشنامه داشته باشند. و من الله توفیق و علیه التکلان

جهت سفارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۱۹۷۸

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.