پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند

پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین بامریند

baumrind Parenting style Inventory 

در زیر عباراتی در باره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان آورده شده است . لطفا جملات زیر را به دقت بخوانید و  با توجه به مقیاس زیر  میزان موافقت خود را با کدام از آنها مشخص کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

۱= کاملا مخالفم … ۲= مخالفم … ۳= تقریبا مخالفم … ۴= موافقم … ۵ = کاملا موافقم

۱٫     والدین باید به بچه های خود اجازه دهند تا هر آن چه را که می خواهند، انجام دهند.

۲٫     بچه ها باید فقط از آن چه والدینشان می گویند ، پیروی کنند، در غیر اینصورت بادی آنها را تنبیه کرد.

۳٫     اگر به مشکلات بچه ها توجه شود، این دردسر را به دنبال داردکه آنها گستاخ تر شده و انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت.

۴٫     هرگاه والدین تصمیمی برای بچه ها بگیرند، باید دلایل آن را به آن ها بگویند.

۵٫     اگر بچه ها نسبت به محدودیت های ایجاد شده در خانواده اعتراضی داشتند، والدین باید با صحبت کردن، آن ها را قانع کنند.

۶٫     والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند، چون بچه ها به طور ذاتی راه خودشان را پیدا می کنند.

۷٫     اگر بچه ها کاملا مطابق میل والدین خود رفتار کنند، در آینده افراد موفقی خواهند شد.

۸٫     بچه ها باید کاری را که والدین از آن ها انتظار دارند، انجام دهند. اما اگر انتظارات والدین غیر قابل قبول بود، باید بتوانند آن را آزادانه با والدین خود مطرح کنند.

۹٫     وقتی والدین از بچه ها می خواهند تا کاری را انجام دهند، بچه ها باید بدون چون و چرا آن را انجام دهند.

۱۰٫ والدین نباید بچه ها را در منزل محدود کنند، بلکه باید آن ها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم اطراف خود را دستکاری کنند.

۱۱٫ هرگاه بچه ها بر خلاف میل والدین رفتار کردند، والدین باید به جای تنبیه آنها را راهنمایی کنند.

۱۲٫ والدین خیلی زود باید به بچه ها بفهمانند که رئیس خانواده کیست.

۱۳٫ والدین باید در تشمیم گیری های مربوط ب خانواده فقط آن چه را که خواست بچه ها است، انجام دهند.

۱۴٫ اگر والدین رفتار و خواست های بچه ها را محدود نکنند، بیشتر مشکلات حل می شود.

۱۵٫ والدین باید هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل و برنامه های خانواده نظر بچه ها را دخالت دهند و از آنها نیز نظر خواهی کنند.

۱۶٫ والدین باید هنگام باید با بچه هایی که با نظر آنها مخالفت می کنند، به شدت برخورد نمایند.

۱۷٫ والدین باید به بچه ها اجازه دهند تا خودشان در کارها تصمیم گیرنده باشند.

۱۸٫ شوخی و بازی کردن بچه ها در حضور والدین، توهین به آنهاشت.

۱۹٫ بچه ها به بازی و تفریح نیاز دارند، برای این کار والدین باید به آن ها اجازه دهند تا هروقت که دلشان خواست از منزل خارج شوند.

۲۰٫ باید به بچه ها اجازه داده شود که اگر فکر می کنند نظرشان از نظرات والدین خود بهتر است، آن را ابراز کنند.

۲۱٫ وقتی بچه ها مرتکب اشتباهی می شوند، هیچ گاه نباید آن ها را سرزنش کرد.

۲۲٫ اگر والدین تصمیمی برخلاف میل بچه ها گرفتند، باید با بچه ها گفتگو کنند و حتی اگر در تصمیم خود اشتباه کرده بودند، آن را بپذیرند.

۲۳٫ گاهی اوقات والدین باید با بچه ها سازش کنند، نه این که همیشه انتظار داشته باشند که بچه ها با آنها سازش نمایند.

۲۴٫ بچه ها را باید آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کنند.

۲۵٫ بعضی از بچه ها ذاتا بد هستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسند.

۲۶٫ بچه ها وقتی بزرگ شوند، از سخت گیری والدین خود سپاسگزاری خواهند کرد.

۲۷٫ وقتی بچه ها دچار مشکل و دردسر می شوند (کار خطایی انجام می دهند) باید بدانند که با مطرح کردن آن مشکل برای والدین خود، تنبیه نمی شوند.

۲۸٫ در مجالس و میهمانی ها باید بچه ها را آزاد گذاشت تا محیط اطراف خود را دستکاری کنند تا حس کنجکاوی آن ها ارضا شود.

۲۹٫ بچه ها جدی و کوشا نخواهند بود، مگر این که درباره کارهای آنها سخت گیری کنیم.

۳۰٫ هر چند بچه ها تجربه کمی دارند، اما گاهی اوقات نظر آن ها بهتر از نظر والدین است.

 روایی – پایایی و شیوه نمره گذاری شوه های فرزند پروری بامریند

 پرسشنامه ۳۰سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند)که فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه است که توسط دیانا بامریند (۱۹۷۳)طراحی وساخته شد .این پرسشنامه توسط حسین پور (۱۳۸۱)،ترجمه شده است و پس از تحلیل عاملی مشخص شد که پرسشهای شماره ۱۳،۱۴،۲۸و ۲۶ روی هیچ عاملی بار نمی شوند در نتیجه پرسش های مذبور حذف شدند  این پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین را در سه عامل اندازه گیری می کند.جمله های شماره ۲۸، ۲۴،۲۱،۱۹،۱۷،۱۴،۱۳،۱۰،۶،۱به شیوه ی سهل گیرانه و جمله های  شماره  های ،۲۹،۲،۳،۷،۹،۱۲،۱۶،۱،۲۵،۲۶   به شیوه ی استبدادی و جمله های۱۱،۱۵،۲۰،۲۲،۲۳،۲۷،۳۰ به شیوه ی قاطع واطمینان بخش مربوط می باشد.که در مقابل هر عبارت ۵ ستون (کاملا موافقم ، تاحدودی موافقم ، تاحدوی مخالفم ، مخالفم ،کاملا مخالفم )به ترتیب از ۰تا ۴ نمره گذاری شده است که  با جمع نمره های سوال های مربوط به هر شیوه و تقسیم آن بر تعدا د سوالات نمره مجزا بدست می آید.  روایی وپایایی این پرسشنامه تایید شده است بورای [۱](۱۹۹۱)برای بررسی اعتبار وروایی این  پرسشنامه از روش ((افتراقی ))[۲]استفاده نمود ومشاهده کرد که شیوه استیدادی رابطه منفی با سهل گیریr=0/38)) واقتدار منطقی (r=0/48)دارد.و شیوه سهل گیری رابطه معنی داری با شیوه اقتدارمنطقی او نداشت (r=0/7)   ( مهرافروز،۱۳۷۸).

بورای (۱۹۹۱)برای محاسبه پایاییاز روش ((باز آزمایی ))[۳]استفاده کرد ونتایج زیررا بدست آورد.۸۱/۰برای شیوه سهل گیرانه ،۸۶/۰برای شیوه استبدادی ،۷۸/۰برای شیوه اقتداری .اوهمچنین ((ثبات درونی [۴]))را بااستفاده از فرمول ((آلفای کرونباخ [۵]))محاسبه نمود که ۷۵/۰برای شیوه سهل گیری ۸۵/۰برای شیوه استبدادی و۸۲ /۰برای شیوه اقتدارمنطقی بدست اورد(مهرافروز ،۱۳۷۸).

در انستیتیو روان پزشکی ایران نیز اسفندیاری (۱۳۷۴)فرم اصلی پرسشنامه را ترجمه و اصلاحات لازم را درآن صورت داد. سپس از تعداد ۱۰نفر صاحب نظر در زمینه روان شناسی و روان پزشکی (۲ نفر دکترای روان شناسی ، یک نفر روان پزشک ،۲ نفر کارشناسی ارشد روان شناسی ،۲نفر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و۳ نفر کار شناس روان شناسی )خواسته شد تا میزان اعتبار هر جمله را بازدن علامت مشخص نمایند ودر صورت لزوم نظر اصلاحی خود را نیز بیان نموده و جمله پیشنهادی خود را اضافه نمایند نتایج بدست آمده نشان دادکه پرسشنامه مذکور دارای روایی (اعتبار)صوری است.

 

شرح سایت روان سنجی: نسخه یکم این ابزار برای سنجش ساختار شیوه فرزند پروری مستقل از عملکرد فرزند پروری والدین توسط “دارلینگ و اشتینبرگ ۱۹۹۳” پدید آمده بود، این نسخه با دیگر کردن برخی گویه ها و تغییر مقیاس از چهار گزینه به پنج گزینه، بازنگری آن است. سه خرده مقیاس واکنشی، استقلال دهنده و سختگیر دارد.

Responsiveness (alpha = .74) ‚ Autonomy-granting (alpha = .75) and Demandingness (alpha = .72)
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at
نمره گذاری
strongly disagree‚ disagree‚ I’m in between‚ agree‚ strongly agree
Responsiveness (items: 2*‚۵*‚ ۱۱‚ ۱۳‚ ۱۵) ‚ Autonomy-granting (items: 3*‚ ۴‚ ۶‚ ۹* and 10) and Demandingness (items: 1‚ ۷*‚ ۸‚ ۱۲‚ and 14*). Note. Asterisks indicate reversed items.
منبع برای آگاهی بیشتر
Darling‚ N. & Steinberg‚ L. (1993). Parenting style as context: an integrative model. Psychological Bulletin‚ ۱۱۳(۳)‚ ۴۸۷-۴۹۶٫

Darling‚ N. & Toyokawa‚ T. (1997). Construction and validation of parenting style inventory II (PSI – II). Unpublished manuscript‚ Department of Human Development and Family Studies‚ The Pennsylvania State University‚ United States of America.

 


[۱]

diseriminant[2]

test petest[3]

[۴]

Cronbach coefficicnt alpha[5]

ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . ۱۳۸۹

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

اقدام خیرخواهانه در جهت حمایت از پژوهشگران و دانشجویان عزیز با به اشتراک گذاری رایگان پرسشنامه | سرور و پشتیبانی رایگان از ما؛ به اشتراک گذاری پرسشنامه رایگان از شما. کپی برداری از مطالب این سایت صرفا با ذکر لینک سایت مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را ذکر کنید.

اشتراک پرسشنامه های رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... پرسشنامه فوق به درخواست یکی از کاربران خوب سایت پست شده است. شما هم اگر پرسشنامه ای دارید که حس می کنید دوستانتان می توانند ازش استفاده کنند محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. شما هم به ما بپیوندید. از آنجایی که بسیاری از سایت ها به صورت غیر علمی اقدام به فروش پرسشنامه های می کنند که هیچ مالکیتی نسبت بدان ندارند و بسیاری از پژوهشگران را در جهت یافتن پرسشنامه دچار زحمت می سارند ما تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان، پرسشنامه های مختلف را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار دهیم.

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
اخلاق حرفه ای

اگر پرسشنامه ای دارای حق تالیف است و فکر می کنید به ناحق در این سایت به اشتراک عمومی گذاشته شده است لطفا مستندات لازم را جهت حذف آن از طریق لینک فوق به ما ارسال فرمایید تا در اسرع وقت اقدام شود. همچنین از کاربران محترم سایت تقاضا می شود به جهت رعایت اخلاق پژوهش حتما ارجاعات صحیح نسبت به سازندگان پرسشنامه داشته باشند. و من الله توفیق و علیه التکلان

جهت سفارش آموزش نگارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

کانون متخصصان ایران مشاور با هدف آموزش تخصصی انجام پژوهش در سطوح آموزش عالی شکل گرفته است. این مرکز در راستای تقویت بنیه علمی کشور با نیازسنجی از جامعه علمی اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه، مدیریت زمان انجام پایان نامه دکتری، تحلیل آماری و شبیه سازی، تکنیک ها و فرایند بررسی اعتبار مجلات علمی پژوهشی و ISI ، شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، اصول و تکنیک های سابمیت مقاله به ژورنال های خارجی، پیگیری و چاپ فوری مقالات ISI و ISC و همچنین اصلاح و ویرایش مقالات ISI می نماید.جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس های موسسه یا کانال تلگرامی با ما در ارتباط باشید. از اینکه پاسخگویی سوالات شما باشیم بسیار خرسندیم.

جهت مشاوره با تلگرام همین الان کلیک کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۶۷۵

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.